MGPT 2015 Capita Selecta-Quiz

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
75 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 426 keer opgeroepen

Gemaakt door en voor MASTERS!

 • 1
  1 Artrose is multifactorieel, een van de factoren is een genetische factor.
 • 2
  2 Stap 2 in de WHO-ladder word vaak in de palliatieve fase overgeslagen.
 • 3
  3 End of dose pain is nociceptieve pijn die optreed kort voor het tijdstip van een nieuwe medicatie dosis.
 • 4
  4 postmenopauze osteoporose is een vorm van secundaire osteoporose.
 • 5
  5 Het is af te raden om flexie oefeningen te doen bij osteoporose patiënten.
 • 6
  6 Risicofactoren voor een delier zijn: ouder dan 70 jaar, visusstoornis, fixatie.
 • 7
  7 Bij patiënten ingedeeld in categorie K3 krijgt de patiënt een prothese voor gelimiteerd buiten lopen.
 • 8
  8 Reuma is een auto-immuun ziekte.
 • 9
  9 Bij de TNM-classificatie, staat de N voor node en de M voor metestasering.
 • 10
  10 Een melanoom zaait zelden uit.
 • 11
  11. De behoudfase is de risicovolste fase van het Intergated model for change
 • 12
  12. De voordelen van rotatieplastiek is dat de stomp goed belastbaar is, er een gewricht gecreëerd wordt en dat er geen sprake is van fantoompijn.
 • 13
  13. Het effect van de zorg na een traumatisch hersenletsel zit niet alleen in de behandeling of begeleiding op zichzelf maar ook in de timing van de interventie
 • 14
  14. Karakteristieke locaties van osteoporotische fracturen zijn lumbale wervelkolom, heup en de pols
 • 15
  15. Er is geen bewijs dat de BMI een rol speelt als prognostische factor voor progressie van de radiologische schade van de heup bij heupartrose
 • 16
  16. De palliatie in de stervensfase streeft naar een zo goed mogelijk kwaliteit van leven.
 • 17
  17. Beweeginterventie oncologie is een monodisciplinair fysiotherapeutisch begeleid trainingsprogramma
 • 18
  18. Combinatie van inspannings- en dieetinterventie bij COPD heeft effect op de energie-balans
 • 19
  19. De diagnose wervelfractuur wordt gesteld op basis van de Genant-score graad 1 op een Rontgenfoto (>25% afname)
 • 20
  20. Het is aangetoond dat lopen met een hulpmiddel geen risicofactor is voor fracturen
 • 21
  21. Een lumpectomie is een borstsparende borstkanker OK met altijd een okselklierdissectie:
 • 22
  22. 90 % vd borstkanker patiënten komt in aanmerking voor een chirurgische behandeling:
 • 23
  23. Het beweegprogramma artrose richt zich op patiënten waarbij stoornissen in het gewricht bepalend zijn voor het disfunctioneren.
 • 24
  24. Ouderdoms-osteoporose leidt tot verlies van trabeculair en corticaal botweefsel.
 • 25
  25. Verplichte mobilisatie laat bij licht traumatisch hersenletsel(LTH)een beter herstel zien dan strike bedrust.
 • 26
  Volgens de GOLD-richtlijn is er bij een matige exacerbatie sprake van toename van klachten, maar ontstaat er geen nieuwe zorgvraag, omdat behandeling middels eigen medicatie mogelijk is.
 • 27
  27. Volgens de Garden classificatie is bij een type 3 en 4 de femurkop gedislokeerd.
 • 28
  28. Artrose is een ouderdomsziekte.
 • 29
  29. Een kenmerkend symptoom bij reumatoïde artritis is ochtendstijfheid.
 • 30
  30. Bij COPD patiënten met een ernstige ziektelast wordt de prognose van de ziekte, naast de mate van dyspnoe en comorbiditeit (met name hartfalen), vooral bepaald door het gewicht(sverlies).
 • 31
  31. Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is langdurige, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen.
 • 32
  32. Katheters, drains en infusen kunnen bijdragen aan het in stand houden van een delier.
 • 33
  33. Osteopenie is een ernstige vorm van osteoporose waarbij fracturen spontaan (dus zonder trauma) kunnen ontstaan.
 • 34
  34. Er zijn virale infecties die als exogene factor het ontstaan van kanker kunnen veroorzaken.
 • 35
  35. Bij acute ischemie en bij sepsis dient spoedamputatie te worden overwogen.
 • 36
  36. De werkgroep is tevens van mening dat het Protocol verstrekkingsproces beenprothesen niet regelmatig herzien moet worden.
 • 37
  37. In ongeveer 90% van de gevallen is een amputatie het gevolg van vaatproblemen.
 • 38
  De overleving van patiënten, die een transfemorale amputatie ondergaan, is beduidend slechter (respectievelijke één en vijfjaarsoverleving 50.6% en 22.5%) dan na een transtibiale amputatie (respectievelijke één en vijfjaarsoverleving 74.5% en 37.8%)
 • 39
  Wanneer er sprake is van een delier kan er geen dementie gediagnosticeerd worden
 • 40
  Bij secundaire preventie van een chronische aandoening is het doel het voorkomen van progressie of hoge ziektelast
 • 41
  41. Wanneer de botmassadichtheid (BMD) >2,5 SD onder het gemiddelde is, is er sprake van osteopenie
 • 42
  42. 70-100% van de kankerpatienten heeft tijdens het ziekteproces last van vermoeidheid
 • 43
  43. een vergroting van het armvolume is een rode vlag bij de screening of behandeling van borstkankerpatienten
 • 44
  44.Aanbevolen dosering vit D bij osteoporose is 20 microgram
 • 45
  45. Massage. UG en laser worden aanbevolen bij artrose
 • 46
  46. Er zijn 4 WTH-niveaus
 • 47
  47. Sarcopenie komt vnl. voor bij borstkanker, prostaatkanker en darmkanker
 • 48
  48. Darmkanker heeft een slechtere prognose dan longkanker
 • 49
  49. Een dexa meting is een botdichtheidsmeting van de thoracale wervelkolom en heup:
 • 50
  50. Een amputatie volgens Syme geeft een goed eindbelastbare stomp:
 • 51
  51. Een combinatie van inspiratoire en expiratoire spiertraining is een zinvolle interventie bij patienten met COPD II-IV die kampen met inspiratoire spier zwakte, vermoeidheid en kortademigheid in het dagelijks leven:
 • 52
  52. De gevoeligheid van tumoren voor radiotherapie neemt af bij ouderen:
 • 53
  53. Fysieke activiteit in de vorm van oefeningen en/of functionele dagelijkse activiteiten leidt tot een afname van pijn en ervaren beperkingen bij mensen met artrose van heup en/of knie:
 • 54
  54. Een solide tumor kan zowel maligne als benigne zijn.
 • 55
  55. Bij een BMI > 25 spreekt men van een exogene risicofactor voor het krijgen van borstkanker.
 • 56
  56. Men spreekt van osteoporose als de BMD >2 SD onder de gemiddelde botdichtheid van jongvolwassenen is.
 • 57
  57. Het duurt ca. 1 jaar voordat een effect op botdichtheid zichtbaar is als men gaat trainen.
 • 58
  58. Prostaglandines spelen een belangrijke rol bij het veroorzaken van neuropathische pijn.
 • 59
  59. Bij solide tumoren spreken we alleen van kanker als er sprake is van maligniteit.
 • 60
  60. Een pijnprikkel wordt in eerste instantie waargenomen en vervolgens beleefd.
 • 61
  61. in 60% van de gevallen is een amputatie ten gevolge van trauma of oncologische problematiek
 • 62
  62. Onder primaire amputatie verstaan we als een volgende vaatreconstructie niet meer mogelijk is of als ondanks geslaagde vaatreconstructie spraak is van een progressieve distale verslechtering.
 • 63
  63. intervaltraining is een alternatief voor duurtraining, vooral voor patiënten die niet in staat zijn om continu te oefenen gedurende een langere tijd.
 • 64
  64. Aanvullende behandeling (zoals Chemotherapie) bij kanker wordt adjuvante behandeling op de chirurgische behandeling genoemd en neo-adjuvante, voorafgaand aan de chirurgische behandeling van kanker.
 • 65
  65. Zorggerelateerde preventie is erop gericht te voorkomen dat beginnende klachten verergeren en zich ontwikkelen tot een aandoening, met name bij personen met een verhoogd risico op die aandoening.
 • 66
  66. Het doel van geïndiceerde preventie is te voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.
 • 67
  67. Niet medicamenteuze interventies bij delier zijn maatregelen gericht op oriëntatie, zintuigen, slaap, mobilisatie, hydratatie, voeding en medicatie.:
  goed
 • 68
  68. Selectieve preventie is erop gericht te voorkomen dat personen met een of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden.
 • 69
  69. Radiotherapie is op hoge leeftijd goed mogelijk. Hoewel toxiciteit niet per se hoger is dan op jonge leeftijd, kunnen functionele gevolgen er wel harder aankomen.
 • 70
  70. Het risico op het krijgen van borstkanker gedurende het hele leven is voor vrouwen in Nederland 1 op 5.
 • 71
  71. Een schildwachtersklier is een lymfeklier die indirect lymfe afvloed ontvangt van het gebied in de borst waar de tumor zich bevind.
 • 72
  72. Een chronische aandoening kan gedefinieerd worden als een irreversibele aandoening met een relatief lange duur zonder uitzicht op (volledig) herstel.
 • 73
  73. Een primaire amputatie vindt plaats wanneer een patiënt een (levensbedreigende) infectie heeft
 • 74
  74. Patiënten met Reumatoïde artritis hebben een verhoogt risico op hart en vaatziekte
 • 75
  75. Ouderdomsosteoporose komt voor bij vrouwen tussen de 51 en 61 jaar, bij wie sprake is van een duidelijk verhoogd verlies van trabeculair botweefsel.

Commentaarfunctie zonder quiz / ff / lijst

commentaren (0)

autorenew