Dementie lesdag

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Sabinehahn - Ontwikkeld op: - 859 keer opgeroepen

 • 1
  5 % van alle mensen > 65 jaar hebben dementie
  Nee
  Vanaf 65 jaar verdubbelt de kans op dementie elke 5 jaar
  Ja
 • 2
  Criteria dementie DSM IV
  Geheugenstoornis + 1 van de 4 cognitieve problemen: afasie, agnosie, apraxie, executieve disfunctie, (het initiëren van doelgericht gedrag, anticiperen op nieuwe situaties, stellen van prioriteiten, oppakken en benutten van signalen van eigen gedrag
  Ja/nee
  Cognitieve problemen leiden tot minder functioneren en geen acuut delier
 • 3
  Geheugenvarianten zijn
  Semantische dementie en progressieve, niet vloeiende afasie
  Alzheimer, frontotemporale dementie (FTD)
  Taalvarianten
 • 4
  Taalvarianten zijn
  Humaan immunodeficiëntie virus (HIV) Normal pressure hydrocephalus (NPH) Creutzfeldt Jacob (CJD)
  Semantische dementie en progressieve, niet vloeiende afasie
  Andere oorzaken dan neurale schade
 • 5
  Neurodegenatratieve aandoeningen
  Vasculaire dementie: CVA Neurotrauma Subduraal hematoom Korsakov dementie
  Neurale schade
  MS, Lewy Body dementie, Parkinson, corticobasale degeneratie (CBD) Progessieve supranucelaire parese (PSP), Huntington (HD)
 • 6
  Ziekte van Alzheimer
  Motorische problemen op vaardigheidsniveau t.g.v. problemen met plannen van activiteiten of lichte vorm van apraxie
  Geen executieve functiestoornis, geen problemen met aandacht vasthouden en verdelen
  50 – 60 % van alle dementie, geheugenverlies, persoonlijkheidsverandering
 • 7
  Ziekte van Alzheimer
  Progressieve afasie, apraxie en agnosie
  Beginleeftijd tussen 40 en 90 jaar
  Geleidelijk begin
 • 8
  Fases alzheimer
  Delier en depressie: dagschommelingen
  Dementie langzaam progressief
  Sluipend begin, progressief aanvankelijk bij m.n. geheugen en oriëntatieproblemen Motorische problemen op vaardigheidsniveau t.g.v. problemen met plannen van activiteiten of lichte vorm van apraxie Regie over eigen leven raakt verloren (I)ADL Eindfase: volledige afhankelijkheid, communicatieverlies, bedlegerigheid, verlies van controle over eigen lichaam
 • 9
  Inside the brain bij Alzheimer
  Eiwitten (APP) worden afwijkend geknipt • Plaques extracellulair: βamyloïd • Intracellulaire tangles: Tau eiwit • Verstoring van transportfunctie en informatiegeleiding • Atrofie m.n. frontaal, temporaal en hippocampus
  Bewustzijn en aandacht bij delier: verminderd
  Bij depressie en dementie in begin: helder
 • 10
  Vasculaire dementie
  Meervoudige stoornissen cognitie, stemming, gedrag bij goede lichamelijke conditie en schuifelende gang/mimiek verminderd
  20% van alle dementie met goede en slechte dagen
  Oriëntatie bij delier en dementie gestuurd
 • 11
  Vasculaire dementie
  Witte stofafwijkingen
  Diagnostiek bij dementie: schilkier, hyperactieve schildklier maakt geheugen problemen
  Ziektebesef waardoor wisselingen gedrag en stemming en depressiviteit
 • 12
  Vasculaire dementie
  Dementie is neurodegeneratie en heeft geheugen, taal en motorische varianten
  Beginfase: traagheid in handelen en spreken op voorgrond met woordvindstoornissen en moeilijk overschakelen van ene naar andere onderwerp
  Heeft een grillig verloop en stoornissen zijn onafhankelijk van plek van de laesies
 • 13
  Vasculaire dementie
  Alzheimer: overdracht tussen cellen beperkt door ophoping eiwitten
  Plaques: buiten cel, tangles binnen cel
  Regie over eigen leven raakt verloren (I)ADL • Eindfase: volledige afhankelijkheid, communicatieverlies, bedlegerigheid, verlies van controle over eigen lichaam
 • 14
  Lewy body dementie
  Fluctuering van symptomen met wisselingen van aandacht, onrust, ernstige verwardheid en hallucinaties • Hallucinaties goed behandelbaar i.v.m. overgevoeligheid antipsychotica (eyeopener diagnostiek)
  10% van alle dementie • Lewy insluitlichaampjes in fronto-subcorticale gebieden
  In het brein: verminderde doorbloeding, vaatletsel, hypoperfusie bij vasculaire dementie
 • 15
  Lewy body kenmerken
  Kenkerken: lewy insluitlichaampjes in fronto subcorticale gebieden
  Snel progressief
  ↓Geheugen met name executieve functies (↓aandacht, planning en overzicht) • Hypokinetisch rigide kenmerken in houding en bewegen • Apathie en depressie
 • 16
  Lewy body beloop
  Snelle vertraging mentale beweging en handelen
  Snel progressief, binnen een jaar opmerkelijke verslechtering van betrekkelijk gezond naar ernstig dement
  T.g.v. hypokinesie en rigiditeit in toenemend moeite met handelingen bij ADL (aankleden, schrijven, eten, drinken en lopen)
 • 17
  Neurodegeneratie
  Foutloos leren: gebruikmaken van impliciet leren en zo beschadigde gebieden omzeilen, absoluut geen trial en error, door strakke aanleerfase de juiste info vastleggen.
  Lage termijn geheugen: informatie kan zoek raken
  Structuur en functieverlies van neuronen en aangedane gebieden lijken via neurale netwerken te verlopen
 • 18
  Neurale afsterving
  Foutloos leren: Inslijpen, herhalen, kleine deelhandelingen • Aaneenschakelen van deelhandelingen • Gewenste handelingen bewerkstelligen door verbale instructie, gebruikmaking visuele cues
  Verschillende processen leiden tot celdood: Geprogrammeerde celdood: apoptose cytoplasmatische celdood autophagische celdood Necrose: door vasculaire schade/traumatische schade
  Chaining: leertechniek voor routinehandelingen, handeling opdelen in stappen en samenvoegen, foreward en backward
 • 19
  Celdood
  Versterken automatismen
  Drie hypothesen voor ontstaan celdood: Verlies van functiehypothese Toxiciteit hypothese Herseninflammatie hypothese
  • Het ‘goede’ van een deelhandeling observeren en gebruiken tijdens chaining • Het ‘goede’ van het bewegen binnen de context van de omgeving observeren (compensatiestrategieën, aanpassingen bijv. papegaai, steunpunt, bepaalde stoel) • Vertalen naar andere omgeving
 • 20
  Behandeling
  Psychiatrische component (antipsychotica, antidepressiva, anxiolytica) En behandeling voor gedragsproblemen
  Rivastigmine (Exelon), Galatamine (Reminyl):↓afbraak acetylcholine
  Reminiscentie: ophalen herinnering, persoon met rijk verleden, niet iemand met aftakelend lichaam
 • 21
  Behandeling
  Reduceren cardiovasculaire risico’s: Bevorderen gezonde leefstijl (beweging, verantwoord dieet, stoppen met roken) medicinaal t.a.v. bloeddrukregulatie, DM2, cholesterolgehalte, anticoagulatie
  Realiteitsgeorienteerde benadering (ROB)
  TPP oriëntatie, herhaaldelijk aanbieden realistische informatie en prikkelen zelfstandig gedrag
 • 22
  Normale veroudering
  Op basis van gehechtheidstherapie: belevingsgerichte zorg (aansluiten aan beleving) en warme zorg met herkenning, huiselijkheid, vrijheid)
  Achteruitgang van één van de denkvaardigheden • Beperkt het dagelijkse functioneren • Geen invloed op zelfstandigheid • Risico op isolatie (vermijden plezierige en betekenisvolle activiteiten) dat is:
  Tempo geheugen↓, richten en vasthouden aandacht↓ Geen beperking in dagelijks functioneren Vergeetachtigheid door stress, vermoeidheid, pijn, stemming
 • 23
  Achteruitgang in meerdere denkvaardigheden•
  Invloed op zowel complexe als routinematige handelingen
  Rakt methode: Afname van prikkelverwerking zorgt voor een steeds primitievere verwerking. • Tonustoename zorgt voor steeds minder vrijheidsgraden van beweging (en daarmee minder noodzaak tot prikkelverwerking)
  De verdwaalde ik
  De bedreigde ik
 • 24
  Achteruitgang in één of meerdere denkvaardigheden

  Invloed op complexe handelingen, oriëntatie onbekende omgeving,
  plannen en organiseren, (nieuwe) IADL taken

  Geen invloed op routinematige handelingen en zelfzorg
  De verdwaalde ik
  De bedreigde ik
  Rakt: Aandachtpunten voor behandeling: • Functionele training: kleine ruimtes, smalle gangen, duidelijke structuur, tactiel kinetische begeleiding, steunvlak vergroten • Voorwaarde scheppende training: lenigheid, conditie en spierkracht met toename van complexiteit en elementen van plannen
 • 25
  Achteruitgang op meerdere denkvaardigheden

  Ernstige invloed op ADL met incontinentie, ↓motoriek,
  ↓communicatie

  Non
  -
  verbale communicatie (aanraking, oogcontact, warme stem)
  belangrijk
  De verborgen ik
  De verzonken ik
  De bedreigde ik
 • 26
  Verlies communicatie

  Zich volledig afsluiten van de wereld om hem heen
  De verdwaalde ik
  De bedreigde ik
  De verzonken ik
 • 27
  Herseniveau volledig bewustzijn
  keuzes maken, emoties van
  anderen aanvoelen, aanpassen, besef van tijd,
  verantwoordelijkheid nemen
  Past bij bedreigde ik
  Functionele training met zo min mogelijk verbale begeleiding, automatisch handelen versterken, vooral transfers (lig/zit) Voorwaardescheppen: trainen OE kracht om rugdominatie te omgaan, met verbale aanwijzingen (op neer..) + UHV
  Aandachtspunten Rakt methode
 • 28
  Emotioneel bewustzijn) herkennen, uiten,
  inhouden,
  correct mee omgaan
  PDL: Zelfzorgtekorten zijn niet meer op te heffen • Training van ADL - functies is geen doel meer • Zelfzorgtekorten worden geaccepteerd • Complex van handelingen, maatregelen en voorzieningen met als doel optimaliseren van begeleiding, verzorging en verpleging • Doel: Reduceren van bijv. pijn, ongemak bij de dagelijkse verzorging, contracturen en decubitus • Toename ontspanning zorgt voor angstreductie en daardoor afname van onrust Zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, tillen, wassen en verschonen, kleden, voeden, activeren van zintuigen
  Werkgeheugen: KTG) tijdelijke opslag, ondersteunt handelen, begrijpen van taal en lezen, informatie wordt bewerkt en gekoppeld aan LTG (langetermijngeheugen)kennis, is andersom ook nodig om informatie vanuit LGT op te dipenen en te koppelen aan nieuwe informatie
  Past bij de verdwaalde ik
 • 29
  Zintuiglijke waarnemen (horen, zien, voelen, ruiken)
  Paratonie: vorm van hypertonie met onvrijwillige variabele weerstand tijdens bewegen, passief bewegen helpt niet, risico factoren DM en vasculaire dementie. Weerstand van mitgehen bij ca 10% bis gegenhalten (bij 90%)
  Rakt: lighouding waarbij labyrinth reflex (te plat liggen ) en te weinig input worden voorkomen
  Past bij de verzonken ik
 • 30
  Basale emoties: boos, bang, bedroefd, blij
  Zeer kort, blijft enkele seconden bewaard
  Zintuiglijk geheugen
  Past bij verborgen ik

commentaren (0)

autorenew