Oefentoets progress

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
72 Vragen - Ontwikkeld door: Saskia - Ontwikkeld op: - 2.923 keer opgeroepen

Oefenen

 • 1
  Het lineair faseren van project management houdt in dat:
  Verschillende fasen gelijktijdig lopen
  De fasen in stadia worden opgesplitst waarbij aan het eind van elk stadium een product wordt afgeleverd
  De fasen elkaar opvolgen om zo het eindresultaat tot stand te brengen
 • 2
  Lovelock onderscheidt in zijn classificatie van diensten naar hun aard, vier categorieën. Een van de criteria voor deze classificatie is gebaseerd op het onderscheid tussen tastbaar en ontastbaar.
  Het andere is:
  De dienst wordt verricht aan mensen, of aan bezittingen van mensen
  De wijze van levering / de manier waarop de capaciteit een rol speelt.
  De dienstverlener komt naar de klant toe/ de klant komt naar de dienstverlener toe
 • 3
  In een dienstverlenend bedrijf spreek je van kerndiensten, randdiensten maar ook van ondersteunende diensten. Welk voorbeeld is een vorm van een randdienst als je een film in de bioscoop gaat kijken?
  Het vertonen van de film.
  De popcorn die je bij de horeca kunt krijgen.
  Het kaartje dat je moet kopen bij de kassa.
 • 4
  Thematisering van diensten schept een verbinding tussen het in zichzelf uiteenlopende aanbod van:
  Diensten en belevenissen
  Goederen, diensten en belevenissen
  Diensten en goederen
 • 5
  Vanuit de gedachten over transformationeel leiderschap is ook het begrip ‘organisatietransformatie’ ontstaan.
  Welke van de onderstaande kenmerken hoort NIET bij ‘organisatie-transformatie’?
  Een geleidelijke verandering.
  Een abrupte verandering.
  Een bewustzijnsomslag van mensen in de organisatie.
 • 6
  Michael Porter heeft als managementgoeroe grote bekendheid verkregen door zijn ideeën over:
  Kennis als essentiële productiefactor.
  Zijn strategische modellen over de groei van een organisatie.
  Het belang van het herstructureren van bedrijfsprocessen
 • 7
  Op welk behoefteniveau van Maslow is het Scientific Management vooral gericht?
  Eerste niveau (fysiologische behoeften)
  Tweede niveau (behoefte aan zekerheid)
  Derde niveau (behoefte aan acceptatie)
 • 8
  Welke van onderstaande uitspraken over Business Proces Re-engineering (BPR) is NIET waar?
  Bedrijfsprocessen worden bij BPR vanuit de klant opnieuw ingericht
  Bij BPR worden bedrijfsprocessen functioneel ingericht
  Een gevolg van BPR is dat medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen
 • 9
  The value chain describes:
  A global network of successful business units
  The activities within and around an organization which together create a product or service
  The relationship between strategy and value creation
 • 10
  Wat wordt verstaan onder de planningsparadox?
  Planning van personeel is moeilijk, omdat het gedrag van personeel zelf een onzekere factor is.
  Juist bij grote onzekerheid is planning noodzakelijk, maar ook heel moeilijk.
  Bij planning wordt gestreefd naar onzekerheidsreductie, maar in een onzekere situatie is dat onmogelijk.
 • 11
  Stelling I:
  Secundaire arbeidsvoorwaarden worden niet in geld uitgekeerd, maar zijn wel in geld waardeerbaar.
  Stelling II:
  Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die een primaire betekenis hebben voor het levensonderhoud.
  Beide stellingen zijn onjuist.
  Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
  Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
 • 12
  Wanneer een leidinggevende bevordert dat een medewerker op een speciaal prestigieus project wordt gezet, dan treedt deze leidinggevende op als:
  Mentor
  Sponsor
  Coach
 • 13
  Een muziekstudio bestaat uit twee ruimten, namelijk:
  Opnameruimte en technische ruimte
  Controlekamer en technische ruimte
  Opnameruimte en controlekamer
 • 14
  Een opnameleider bij de studio uitzending is verantwoordelijk voor:
  De catering zodat iedereen koffie en een broodje krijgt
  Het goede verloop van de communicatie tussen regie en de mensen op de vloer
  De autocue zodat de presentator zijn teksten krijgt
 • 15
  Na de film opnames vraagt de geluidsman vaak nog even tijd voor een “ wildje” . Hij bedoelt hiermee
  Een check om de nasynchronisatie te testen.
  Stilte op de set om set noise op te nemen.
  Een snelle mixage van al het opgenomen geluid.
 • 16
  Een commerciële radiozender is niet verzekerd van distributie in Nederland. Hiervoor moet zij
  Een overeenkomst sluiten met een kabelexploitant en geld meebrengen
  De publiek omroep voorrang geven
  Beiden
 • 17
  De chip die gebruikt wordt voor RfiD noemt men ook:
  Tool
  Gadget
  Tag
 • 18
  Wat zijn belangrijke kenmerken van Nieuwe Media?
  Digitaal, geïntegreerd en interactief
  Wereldwijd beschikbaar, vernieuwend en duurzaam.
  Eigentijds, elektronisch en op afstand bestuurbaar.
 • 19
  Wat is een Intranet?
  Een netwerk dat onderzoekt hoe bedrijven via internet met elkaar communiceren.
  Een netwerk van websites waar iedereen via internet gebruik van kan maken.
  Een netwerk waar de informatie alleen voor een selecte groep, bijvoorbeeld binnen een bedrijf beschikbaar is.
 • 20
  Het bereik per gemiddeld nummer is het aantal mensen:
  Dat is geconfronteerd met een advertentie van een gemiddelde uitgave
  Dat is geconfronteerd met een gemiddelde uitgave
  Dat is geconfronteerd met een artikel van een gemiddelde uitgave
 • 21
  Wat is the ‘rule of thirds’?
  Een principe van compositie. Bij het gebruiken van ‘the Rule of Thirds’ wordt het object geplaatst in het midden van het centrum en weg van het centrum van het frame
  Een vuistregel die gaat over het controleren van exposure levels die zijn gerelateerd aan een gemiddelde scherpte die we de 18% standaard grijs noemen. Een derde zou gericht moeten zijn op het hoofd object. Wanneer dit niet zo is heb je over exposure.
  Een principe van het besparen van een batterij. Wanneer de batterij voor 1/3 leeg is moet de batterij worden vervangen anders stopt de camera
 • 22
  In 2004 fuseerden de muziekbedrijven Sony Music en BMG.
  Van welke beweging in de bedrijfskolom is hier sprake?
  Horizontale integratie
  Voorwaartse integratie
  Achterwaartse integratie
 • 23
  In de economische geschiedenis wordt een aantal stadia onderscheiden, beginnend bij het productie concept en eindigend bij het belevenisconcept.
  Het Productieconcept is nuttig in de volgende situatie:
  Wanneer het aanbod groter is dan de vraag.
  Wanneer bedrijven over overcapaciteit beschikken.
  Wanneer de kosten van de productie te hoog zijn en men de productie moet verbeteren om deze kosten te verlagen.
 • 24
  Dienstverlenende bedrijven staan tegenwoordig voor drie belangrijke marketingtaken, nl.:
  Zich onderscheiden van de concurrentie, managen van kwaliteit en verhogen van productiviteit
  Zich onderscheiden van de concurrentie, managen van kwaliteit en creëren van klantentevredenheid
  Managen van kwaliteit en creëren van klantentevredenheid en zorgen voor een gezonde winst en groei
 • 25
  Het weekblad Libelle heeft een groot marktaandeel en een zwak groeiende markt. De Libelle is voor de uitgeverij Sanoma een:
  Cash Cow
  Dog
  Star
  Question mark
 • 26
  Tegenwoordig gebruiken de meeste mediabedrijven de variabele lifestyle voor het segmenteren van de markt. Dit is een voorbeeld van een:
  Gedrags criterium
  Psychografisch criterium
  Demografisch criterium
 • 27
  De Apple I-phone is een voorbeeld van een:
  Shopping product
  Niet-gezocht product
  Specialiteitsproduct
 • 28
  Volgens de Britse datamonitor zijn er een 10-tal trends die het consumentengedrag in de nabije toekomst mede bepalen. Gender complexity betekent dat
  Leeftijdsegmentatie op basis van de echte leeftijd niet meer geldig is
  Het verschil tussen mannen en vrouwen vervaagt
  Traditionele levensstadia niet meer toegepast kunnen worden.
 • 29
  Met ingame advertising bedoelt men:
  Advertising van een product van derden in een game
  Games die ontwikkeld zijn in overleg met een merk of adverteerder
  Een combinatie van een game en een commercial
 • 30
  Veel nieuwe tijdschrifttitels worden geïntroduceerd met een lage verkoopprijs. Hier is sprake van een:
  Penetratieprijszetting (Starten met een lage prijs en later duurder maken)
  Productlijn prijszetting (prijsverschil tussen de verschillende modellen uit de lijn spelen een rol. Kostenverschillen, oordeel klant en de prijs van de concurrentie.)
  Afroomprijszetting (van hoog naar lage prijs)
 • 31
  De selectie-indicator geeft inzicht in:
  De relatie tussen de omzet van de ingeschakelde verkooppunten en de omzet van de gemiddelde winkel in de branche
  Hoeveel procent van het aantal mogelijke winkels een bepaalde productvariëteit in zijn assortiment heeft
  De relatie tussen de opbrengsten van een productcategorie en de omzet bij de alle mogelijke verkooppunten
 • 32
  Welke van de volgende onderzoeksmethoden wordt veel gebruikt in kwantitatief onderzoek?
  Survey onderzoek
  Case study
  Etnografisch onderzoek
 • 33
  Het voornaamste verschil tussen primaire en secundaire gegevens is dat secundaire gegevens:
  Voor een ander doel verzameld zijn dan waarvoor jij ze wilt gebruiken
  Minder bruikbaar zijn voor de beantwoording van je vraag
  Verzameld worden ná de primaire gegevens
 • 34
  In statistische toetsing wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen om te bepalen of gevonden verschillen of verbanden tussen variabelen significant zijn. Een van deze toetsen vergelijkt de gemiddelde score op een testvariabele van de ene groep met die van een andere groep.
  Welke toets heb je hiervoor nodig?
  T-toets
  Chi-kwadraat toets
  Mann Whitney U-test
 • 35
  Als je inzicht wilt krijgen in de laatste consumenttrends and mediabestedingen, welk bureau raadpleeg je dan?
  Carat
  Esomar
  Nielsen
 • 36
  In onderzoek kan men respondenten op manieren benaderen: per post, telefonisch, persoonlijk of via internet. Bij welke manier blijven de kosten relatief laag ten opzichte van de andere manieren.
  Persoonlijk
  Post
  Telefoon
 • 37
  Is het computerprogramma PowerPoint van Microsoft een werk, waarop auteursrecht bestaat overeenkomstig de Auteurswet?
  Ja
  Nee, omdat software wordt beschermd door de Wet op de Broncode
  Nee, omdat software niet onder de Auteurswet valt
 • 38
  Bij een maatschap verbinden twee of meer personen zich om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen
  Een maatschap is een personenassociatie
  Een maatschap is een rechtspersoon
  Een maatschap is zowel een personenassociatie als een rechtspersoon
 • 39
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
  Indexicaal teken (een teken etc. heeft een bepaalde oorzaak bv. Voetstappen in zand vertellen dat er iemand gelopen heeft)
  Iconisch teken (relatie tussen teken en object, koekoek verwijst naar vogel)
  Symbolisch teken (symbool is iets dat aangeleerd is)
 • 40
  Mediaproducten geven niet simpelweg elementen uit de werkelijkheid door aan het publiek, maar selecteren en vertalen. Ze voorzien gebeurtenissen, ideeën, verhalen en fantasieën van bepaalde genregestuurde codes en signalen die er gezamenlijk een begrijpelijke media-inhoud van maken. Welke code gebruikt worden, hangt meer af van de doelstellingen van het medium in kwestie, de voorkeuren van de communicatoren, genre-eisen, wetgeving, cultuur enzovoort. We noemen dit ook wel:
  Encoding (hoe komt een tekst bij de ontvanger over, wat begrijpt de lezer er van)
  Connotatie ( de letterlijke betekenis van tekst/afbeelding)
  Decoding (wat bedoelt een zender met de tekst, wat moet er over gebracht worden.)
 • 41
  Al jarenlang programmeert RTL-4 van maandag tot en met vrijdag om 19.30 uur het journaal, gevolgd om 20.00 uur door GTST. Elke avond op hetzelfde tijdstip hetzelfde soort programma aanbieden noemen we:
  Horizontale programmering (jarenlang dezelfde programmering aanhouden rond bepaald tijdstip)
  Powerprogrammering (een aantal goedscorende programma’s achterelkaar uitzenden)
  Verticale programmering (weinig wisseling in programma’s om kijkers vast te houden)
 • 42
  De Duitse cultuurfilosoof Theodor Adorno is mede grondlegger van de Frankfurter Schule. Deze ‘school’ staat ook wel bekend onder de noemer ‘kritische theorie’. Adorno noemt vijf punten van Cultuurkritiek. Welke van de hieronder genoemde processen, is een van deze vijf punten?
  Afname van liefde voor jazz
  Standaardisering
  Afname van liefde voor klassieke muziek
 • 43
  Wat is een converteerbare obligatielening?
  Een obligatielening waarvan de houder het recht heeft in een bepaalde periode tegen vooraf vastgestelde voorwaarden de obligatie om te wisselen in aandelen.
  Een obligatielening waarbij de houder het recht heeft de rente omgezet te krijgen in een aflossing tegen vooraf vastgestelde voorwaarden.
  Een obligatielening waarbij gedurende de looptijd een lage couponrente wordt vergoed en het aflossingsbedrag hoger is dan de emissiewaarde.
 • 44
  In veel bedrijven is sprake van een hefboomeffect.
  Een hefboomeffect ontstaat door dat
  Het eigen vermogen meer opbrengt dat het totale vermogen
  Het eigen vermogen meer opbrengt dan het vreemd vermogen
  Het vreemd vermogen meer opbrengt dan het kost
 • 45
  De liquiditeit van een onderneming wordt in ieder geval verbeterd door:
  Af te lossen op de crediteuren
  Een rekening-courant lening om te zetten in een banklening voor 5 jaren
  Vreemd vermogen te vervangen door eigen vermogen
 • 46
  Henry Fayol is grondleggen van de GMT (managementtheorie) waarbij het principe centraal staat:
  Commando
  Presentatie
  Structuur
 • 47
  Wat is geen demografische ontwikkeling
  Vergrijzing
  Immigratie
  Inkomensverdeling
 • 48
  Aandeelhouders kunnen worden gezien als:
  Belangengroepering
  Eigenaren van de vennootschap
  Afnemers
 • 49
  Het model van de BCG laat zich toepassen in de (bcg model = model met cashcow, dog, star en?)
  Startende onderneming
  Divisiestructuur
  Functionele structuur
 • 50
  Welke concurrentiekracht hoort volgens Michael Porter niet bij de bedrijfstak?
  Substituten
  Nieuwe toetreder
  Overheid
 • 51
  Indien een leidinggevende het mensbeeld X-theorie van MCGregor hanteert zal dit ertoe leiden dat medewerkers
  Central life interest buiten het bedrijf zoeken
  Volwaardige teamspelers zullen functioneren
  Zich opstellen als entrepreneurs (een persoon die binnen het bedrijf een avontuur zoekt)
 • 52
  Onder Linking pin wordt verstaan
  Hiërarchische lagen
  Overlegstructuur
  Horizontaal / verticaal (structuur)
 • 53
  Er bestaan bij Platenmaatschappijen een verschil tussen zogeheten ‘Majors’ en ‘independents’. Deze verschillen zijn op diverse manieren merkbaar. Welk van de onderstaande mogelijkheden is een voorbeeld van deze verschillen?
  Vernieuwende muziek is voor Majors niet interessant om uit te brengen.
  Top 40 en top 100 artiesten kunnen allen bij een major worden ondergebracht.
  Een Major heeft een groot internationaal netwerk.
 • 54
  Wanneer een artiest een licentieovereenkomst sluit met een platenmaatschappij, dan houdt dit in dat de platenmaatschappij:
  Zowel de composities van de artiest als de merchandise exploiteert.
  Een of meerdere titels exploiteert
  Alle bestaande en nog te schrijven composities van de artiest exploiteert.
 • 55
  Een organisatie gerelateerde doelstelling voor eventmarketing is belangrijk voor:
  Blokkeren van concurrentie
  Verhogen van marktaandeel
  Verstevigen imago
 • 56
  Philips bereikte met het succes van de Senseo een penetratie-prijsstrategie. Ze besloten apparaten tegen een:
  Gemiddelde prijs verkopen voor een sterke concurrentie positie
  Lage prijs te verkopen voor een grote afzet onder doelgroep
  Hoge prijs te verkopen voor een exclusief imago
 • 57
  Een marketingbeslissing bestaat uit 3 niveaus. het segmenteren is een beslissing op: (SDP = Segmentatie, Doelgroep, Positioneren)
  Operationeel niveau
  Strategisch niveau
  Tactisch niveau
 • 58
  In de media- industrie spreekt men van een duaal klantenbegrip. het bewerken van de B2B markt heeft een andere tactische en operationele marketingaanpak nodig, waarbij:
  Waar de 4 p's t belangrijkst is.
  Het bedrijf moet realiseren dat beslissers ook gebruikers zijn.
  Klantenmanagement het belangrijkst is
 • 59
  Bij consumentengedrag bestudeert men o.a. de interne processen van consumenten. Perceptie is een intern proces en hiermee wordt bedoeld:
  De drijfveren
  De waarneming
  De houding
 • 60
  De piramide van Maslow geeft een behoefte hiërarchie weer. Deze piramide geeft aan dat:
  Eerst de groei motieven en dan pas de sociale motieven kunnen worden bevredigd.
  Consumenten hun behoeften afwerken van boven naar beneden.
  De sociale motieven en dan pas de groei motieven worden bevredigd.
 • 61
  Marc Lenssen, onderzoeker bij Metamart, heeft een imago-onderzoek gehouden onder potentiële kopers van een nieuwe frisdrank. Hij heeft deze doelgroep een aantal stellingen voorgelegd, met de mogelijkheid om op een schaal van 1-5 aan te geven of men het hiermee eens was. Marc gebruikt hier een
  Likert schaal
  Nominale schaal
  Ratio schaal
 • 62
  Validiteit en betrouwbaarheid zijn gekoppelde begrippen. Welke stelling is juist?
  Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor validiteit
  Validiteit is een voorwaarde voor betrouwbaarheid
  Validiteit is een gevolg van betrouwbaarheid
 • 63
  De methoden en technieken die binnen de sociologie worden benut voor onderzoek, bestaan voornamelijk uit:
  Participerende observatie
  Sociale experimenten
  Survey onderzoek
 • 64
  Valt software onder het Nederlands auteursrecht?
  Enkel als de software verbonden is aan een ander auteurrechtelijk beschermd werk.
  Ja
  Nee
 • 65
  De internationale regelgeving voor intellectuele eigendom is vastgelegd in...
  Het VN verdrag voor auteursrechten
  Het WIPO verdrag
  De GATT overeenkomsten
 • 66
  Een onderneming of een rechtspersoon is verplicht om zich in te schrijven bij...
  Het handelsregister
  Het beursregister
  Ze zijn verplicht om zich in een register in te schrijven
 • 67
  De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, de werkgever kan...
  Enkel een rechtspersoon zijn.
  Enkel een natuurlijk persoon zijn
  Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn
 • 68
  Voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap moet je een
  Een akte opstellen tussen vennoten
  Een advocaat
  Een notariële akte laten opstellen
 • 69
  Een argument uit de cultuurkritiek van Adorno
  Popmuziek draait om commercie en niet om muziek
  Behalen van succes is afhankelijk van grote sterren
  Luisteren naar popmuziek leidt tot regressie van het luistervermogen
 • 70
  Aldi verkoopt ook non-food producten( fietsen ed.), dit is een voorbeeld van:
  Parallellisatie
  Integratie
  Desintegratie
 • 71
  Monopoly is een marktvorm waarbij
  Er één aanbieder van het product is
  Er veel aanbieders van het product zijn
  Er een gering aantal aanbieders van het product zijn
 • 72
  In het model van Ansoff zijn er verschillende groeistrategieën. Welke strategie is een strategie ga je nieuwe producten of gewijzigde producten aanbieden aan de huidige/bestaande markt?
  Productontwikkeling
  Marktontwikkeling
  Marktpenetratie
article
1434029935
Oefentoets progress
Oefentoets progress
Oefenen
https://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1434029935/Oefentoets-progress
https://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1434029935_39.jpg
2015-06-11
x0770x

commentaren (0)

autorenew