Sociologie

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
22 Vragen - Ontwikkeld door: Maindrian - Ontwikkeld op: - 2.847 keer opgeroepen

 • 1
  Welke relatie over de relatie tussen de wetenschap „economie‟ en de wetenschap „sociologie‟ is
  correct?
  Het is beide een kritische wetenschap
  De economie en sociologie bestuderen beiden menselijk gedrag, maar de sociologie zal meer dan de economie proberen het „economisch gedrag‟ van mensen met andere aspecten van de samenleving in verband te brengen.
  Beide zijn ze goed
  Het is beide een sceptische wetenschap
 • 2
  Een gemeenschappelijk repertoire van kennis, symbolen, opvattingen, gewoonten, vaardigheden en
  gedragsregels wordt in het boek samenlevingen aangeduid met:
  Agrarisch
  : Cultuur
  Secudar
 • 3
  Mensen reduceren de onvoorspelbaarheid van interactie onder andere door?
  Groepsuitsluiting
  Normen en waarden
  Groepsvorming
  Gedragsregels
 • 4
  N het boek samenlevingen staan 4 typen bindingen centraal. Welke type kan als volgt omschreven
  worden? De afhankelijkheden die betrekking hebben op de fysieke dwang die mensen op andere
  Politieke bindingen
  Politieke bindingen
  Industriële revolutie
  Politieke bindingen
 • 5
  N het boek „Samenlevingen‟ staan 4 bindingen centraal. Welke type binding kan als volgt
  omschreven worden? De afhankelijkheden die voortvloeien uit processen van kennisvorming en
  kennisoverdracht?
  Cognitieve bindingen.
  Limburg is niet soeverein.
  De toegenomen verstedelijking.
  (radicale) twijfels aan rationaliseringsprocessen.
 • 6
  Stelling 1: Huwelijksbanden zijn effectieve bindingen
  Stelling 2: Huwelijksbanden zijn economische bindingen
  Sociaaldemocratische verzorgingsstaten
  Jachtsamenleving
  Beide stellingen zijn correct
  Twijfels aan rationaliseringsprocessen.
 • 7
  Een van de centrale begrippen in de sociologie is het begrip interdepedentie. Wat is interdepedentie?
  Solidariteit
  Conformiteit
  Individualiteit
  Onderlinge afhankelijkheid
 • 8
  In de buurt waar ik woon zie ik dat Turkse gezinnen volop met de Nederlandse bewoners omgaan
  en in allerlei activiteiten meedoen. Het is overduidelijk dat de Turkse bevolkingsgroep
  geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Dit is geen juiste sociologische gevolgtrekking
  omdat deze niet gebaseerd is op:
  Machtsafstand
  Individueel test
  Steekproef
  systematisch empirisch onderzoek
 • 9
  In onze tijd gaan de meeste Nederlanders niet meer elke zondag naar de kerk. Dit duidt op:
  Subcultuur
  Structuur
  Machtsafstand
  Cultuur.
 • 10
  In de loop van de geschiedenis, hebben zich gespecialiseerde sociale instituties gevormd, gericht
  op vooral één binding. Het leger is een voorbeeld voorkomend uit:
  Isolement
  Samenleven
  Exogamie
  Politieke bindingen
 • 11
  Van welk type samenlevingen kun je zeggen dat die grotendeels autarkisch (zelfvoorzienend) is?
  Jachtsamenleving
  Ongelijkheid
  Strijd tussen groepen
  Ontslag
 • 12
  Welke stelling is juist telling 1. Surplusproductie droeg bij aan verdere arbeidsdeling en specialisme.
  Stelling 2. De overgang naar landbouw en veeteelt zorgde ook voor sedentarisatie
  1
  Geen
  2
  1 en 2
 • 13
  Stelling 1: Volgens Weber These heeft de protestantse ethiek bijdragen aan de ontwikkeling.
  Stelling 2: Volgens Weber These werd de fedale stelsel gekenmerkt door een scheiding van
  Geen
  1 en 2
  T Antwoord: Stelling 1 is juist
  2
 • 14
  In wel type samenleving past een zwervend bestaan logischerwijs het best?
  Dictatuur
  Individuele samenleving
  Collectieve samenleving
  Jachtsamenleving
 • 15
  De historische ontwikkeling van samenlevingen kenmerkt zich door
  Gevoelens
  Religie en ideologie en wetenschap
  Toenemende maatschappelijke differentalisatie.
  Rationeel- legaal gezag
 • 16
  De scheiding tussen wonen en werken, tussen privé en publiek, werd met name veroorzaakt door
  de:
  Industriële revolutie
  Scheiding
  Socialisering
  Individualisering
 • 17
  Het standpunt dat de verklarings basis voor maatschappelijke ontwikkeling moet worden gezocht
  in de verandering van ideeën, kennis en cognitieve binding is een standpunt dat hoort bij?
  Idealistische verklaringen
  Kapitalistische samenleving
  Rationeel- legaal gezag
  Biologische verschillen tussen mannen en vrouwen
 • 18
  Over welke type gezag berust een politiek regime dat legitimiteit verwerft op basis van het
  vertrouwen dat burgers hebben in wetten
  Rationeel- legaal gezag
  Illegaal
  Rationeel
  Legaal
 • 19
  Affectieve bindingen zijn bindingen die voortkomen uit:
  Gevoelens
  Gedrag
  Waarden
  Normen
 • 20
  Een voorbeeld van cognitieve bindingen van samenleving is:
  Gevoelens
  Statusincorgruentie
  Rationaliseringsprocessen.
  Religie en ideologie en wetenschap
 • 21
  Espring-Andersen onderscheid typen verzorgingsstaten, welke van de onderstaande types
  onderscheid hij niet.
  Sociaaldemocratische verzorgingsstaten
  Liberale verzorgingsstaten
  Rijnlandse verzorgingsstaten
  Corporastische verzorgingsstate
 • 22
  Een toename van de verticale intergenerationele mobiliteit betekend ook dat
  Er sprake is van een toename van de gelijkheid van kansen in een samenleving
  Lennyjanneke
  Alles anders is

commentaren (0)

autorenew