2.1 Europees recht / staatsrecht

FemaleMale
60 Vragen - Ontwikkeld door:
- Ontwikkeld op: - 1.020 keer opgeroepen

-

 • 1
  In welk artikel is het verbod van kartelvorming binnen de EU opgenomen?
 • 2
  Wat is een belangrijk verschil tussen kartelvorming en staatssteun?
 • 3
  Google krijgt in ruil voor het vestigen van een nieuw hoofdkantoor in de vrijstaande kantoorruimte rond Ligne een forse vrijstelling van belastingen.

  Wat is juist?
 • 4
  In Groningen wil het provinciebestuur de economie bevorderen door het geven van belastingvoordeel aan Google. Dit moet leiden tot de vestiging van een nieuw datacentrum bij de Eemshaven. Als rechtvaardigingsgrond geeft het provinciebestuur de uitleg dat de werkgelegenheid in de regio op een dieptepunt is beland: 40% van de bevolking is werkloos.

  Is hier sprake van een schending van het verbod op staatssteun?
 • 5
  Twee Europese fabrikanten van elektronische apparatuur willen een fusie met elkaar aangaan om zodoende de grootste producent binnen de EU te worden met een marktaandeel dat groter is dan dit van de concurrentie tezamen. Voor de fusie blijkt toestemming van de Europese Commissie vereist te zijn.

  Met welke mededingingsregels heeft deze vereiste toestemming met name te maken?
 • 6
  Nederland maakt een regeling waarin wordt vastgesteld dat er jaarlijks niet meer dan 9000 ton aardappel vanuit België mag worden ingevoerd.

  Welke stelling is juist?
 • 7
  Het burgerschap van de Unie wordt van rechtswege toegekend aan mensen die:
 • 8
  Wat is juist ten aanzien van het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Den Haag?
 • 9
  Een Nederlander wil graag in Spanje een dierenartspraktijk openen.

  Wat is juist?
 • 10
  Welke van de volgende stellingen is juist?
 • 11
  Wat is juist ten aanzien van de verhouding tussen het Handvest van de Grondrechten van de EU en het EVRM?
 • 12
  Welke van de antwoorden is juist?

  De Europese Raad en de Raad besluiten op het gebied van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid:
 • 13
  Wat is juist ten aanzien van het burgerschap van de Unie?
 • 14
  Wat kan de Europese Commissie doen als een lidstaat één van de waarden uit art. 2 VEU schendt?
 • 15
  Welke van de volgende stellingen is juist?
 • 16
  Wat is juist t.a.v. het Handvest van de grondrechten van de EU?
 • 17
  Welke aspecten van de rechtstaat staan volgens de Europese Commissie in Polen en Hongarije onder druk?
 • 18
  Waar is de basis van de informatieplicht van de regering aan de Tweede Kamer in eerste instantie vastgelegd?
 • 19
  Waar is geregeld dat het Europees Parlement een enquêtecommissie kan instellen?
 • 20
  Wat is juist ten aanzien van het vrije verkeer van goederen?
 • 21
  Welke stelling ten aanzien van de Europese Commissie is juist?
 • 22
  Welke stelling ten aanzien van het Europees Parlement is juist?
 • 23
  Welke stelling ten aanzien van de huidige Eerste Kamer is juist?
 • 24
  Geef aan welk van de volgende stellingen juist is:
 • 25
  De Raad van State heeft advies uitgebracht over een wetsvoorstel. Zij adviseert om het wetsvoorstel niet in deze vorm aan te nemen.

  Wat is juist?
 • 26
  Art. 8 Gw luidt als volgt: Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
 • 27
  Wie heeft volgens het Nederlandse staatsrecht niet het recht om een wetsvoorstel in te dienen?
 • 28
  Joost is tandarts. Hij heeft begrepen dat men in België op zoek is naar goede tandartsen. Daarom wil Joost nu een tandartspraktijk openen in het Belgische Genk.

  Wat is juist?
 • 29
  Wanneer treedt een wet in de zin van art. 81 Gw in werking?
 • 30
  Wat is juist ten aanzien van de gewone wetgevingsprocedure in de EU?
 • 31
  Het Hof van Justitie van de EU is gevestigd in:
 • 32
  Welke beginselen van de EU zijn ongeschreven?
 • 33
  Via de gewone wetgevingsprocedure komt een besluit tot stand inzake omzetbelasting, gericht op Duitsland en Frankrijk. Heeft dit besluit rechtstreekse werking?
 • 34
  Geef aan welke van de volgende stellingen juist is:
 • 35
  Wat is de betekenis van art. 2 VEU?
 • 36
  Onder welke soort bevoegdheid valt het beleid m.b.t. energie?
 • 37
  Geef aan welke van de volgende stellingen juist is:
 • 38
  Wanneer speelt het subsidiariteitsbeginsel een rol?
 • 39
  Welke stelling ten aanzien van het Handvest is juist?
 • 40
  Wat is juist ten aanzien van de EGKS?
 • 41
  Tijdens een Nederlandse bestuursrechtelijke procedure omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete, voert de advocaat aan dat er sprake is van een schending van art. 6 EVRM. Hij heeft er geen vertrouwen in dat de bestuursrechter zijn betoog zal volgen en wenst een uitspraak van het EHRM.

  Wat kan hij doen?
 • 42
  In art. 10 lid 2 EVRM komen de bewoordingen 'die bij de wet zijn voorzien' voor.

  Geef aan welke van de volgende stellingen juist is:
 • 43
  Welke stelling ten aanzien van art. 23 Gw is juist?
 • 44
  Welke stelling is juist ten aanzien van art. 120 Gw?
 • 45
  Tijdens een Nederlandse procedure is door de rechtbank Limburg ten aanzien van de geldigheid van een EU-verordening een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU. Dit hof heeft de vraag behandeld en beantwoord: de bestreden EU-verordening is gewoon geldig.

  Wat gebeurt er na de uitspraak van het HvJ?
 • 46
  Welke stelling ten aanzien van 'gewoon' internationaal recht is juist?
 • 47
  Welke stelling is juist?
 • 48
  Welke stelling is juist?
 • 49
  Geef aan welke van de volgende stellingen t.a.v. art. 267 VWEU juist is:
 • 50
  Wanneer is er sprake van een acte éclairé?
 • 51
  Welke stelling is juist?
 • 52
  België stelt een wet op waarin gesteld wordt dat de chocolade die in dit land verkocht wordt tenminste 30% cacaoboter dient te bevatten. De meeste chocolade die in België wordt geproduceerd, voldoet feitelijk reeds aan deze norm; chocolade uit verschillende andere EU-landen niet.

  Is hier mogelijk sprake van een inbreuk op het vrij verkeer van goederen?
 • 53
  Welke stelling is juist ten aanzien van de vier vrijheden?
 • 54
  Wat volgt uit het Dassonville-arrest?
 • 55
  Welke stelling is juist?
 • 56
  Welke stelling is juist?
 • 57
  Door welke uitspraak van het HvJ kreeg het burgerschap van de Unie meer juridische betekenis?
 • 58
  Polen voert een verbod in op het gebruik van dieselauto's, omdat zij bijdragen aan de opwarming van de aarde.

  Is hier waarschijnlijk sprake van een inbreuk op het vrij verkeer van goederen?
 • 59
  Welke EU-instellingen brengen EU-wetgeving tot stand?
 • 60
  In het VWEU zijn bepalingen opgenomen over mededingingsrecht. Wat is het belangrijkste doel van deze bepalingen?

commentaren (0)

autorenew