Business intelligente

FemaleMale
26 Vragen - Ontwikkeld door:
- Geactualiseerd op: - 3.729 keer opgeroepen

 • 1
  Een vaak gehoorde term als het gaat om de mate van detail in een database is "granulariteit". Bekijk de onderstaande stellingen over granulariteit: I. Granulariteit is de mate van detailniveau op een bepaald niveau in de data hiërachieII. De informatiebehoefte is uiteindelijk bepalend voor de mate van granulariteit
 • 2
  In het laatste college is business intelligence (BI) vanuit een meer strategisch perspectief bekeken. Welke van de onderstaande stellingen over business intelligence en strategie zijn waar? I. De strategische richting van een organisatie bepaalt welk type business intelligence voor een organisatie het meest geschikt isII. Voor intelligente organisaties is geen minimaal niveau van business intelligence (BI) op alle strategische vlakken noodzakelijk
 • 3
  Hieronder volgen twee stellingen over de Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan & Norton: I. De BSC zorgt ervoor dat binnen een organisatie "alle neuzen dezelfde kant op staan" en dat iedereen die functioneert op strategisch niveau in de organisatie bezig is met het realiseren van de strategische doelstellingenII. Wat een onderneming als kritieke succesfactoren beschouwt (KSF’s) beschouwt, is direct gerelateerd aan de strategie die de onderneming voert
 • 4
  Welk van de onderstaande uitspraken is niet juist met betrekking tot kritieke succesfactoren (KSF’s)?
 • 5
  Welke van de onderstaande antwoorden is niet noodzakelijkerwijs kenmerkend voor een data warehouse (DW)? Met de komst van een data warehouse kon data:
 • 6
  In de klassikale groepsopdracht van college 1 is er gekeken naar welke terugkomende elementen verschillende definities van business intelligence (BI) nu eigenlijk bevatten. Er zijn vier elementen die vaak bleken terug te komen zijn. Hieronder zijn telkens alle vier de elementen in het antwoord opgenomen, maar in een verschillende volgorde. Vraag aan jullie is: wat is de logische, besproken volgorde?
 • 7
  Bij de vorige vraag is er gesproken over vier elementen die van belang bleken te zijn in de verschillende definities van business intelligence (BI). Naast deze vier elementen, die terugkwamen in de klassikale groepsopdracht van college 1, was er nog een vijfde element was een aantal keer terugkwam in de definities en dus belangrijk wordt geacht bij business intelligence. Wat is dat vijfde element, dat belangrijk wordt geacht met betrekking tot business intelligence?
 • 8
  Binnen (de definitie van) business intelligence (BI) zijn drie aspecten besproken. Welke van de onderstaande aspecten is niet aan de orde geweest?
 • 9
  Welke van de onderstaande activiteiten vormt geen onderdeel van de grote BI-cyclus?
 • 10
  Met betrekking tot intelligente organisaties zijn de termen capaciteit, adaptiviteit en sensitiviteit besproken. Wat is de logische volgorde met betrekking tot deze termen, als er wordt gesproken over een oplopende mate intelligentie?
 • 11
  Niet alle organisaties zijn in staat zichzelf goed en tijdig aan te passen aan de constant veranderende omgeving. Welke van de onderstaande zaken zijn bepalend voor het aanpassingsvermogen van een organisatie?
 • 12
  Bepalend voor wat een organisatie met business intelligence (BI) kan en/of wil bereiken is afhankelijk van het zogenaamde ambitieniveau van BI. Indien er sprake is van een intelligente organisatie met een zeer hoog BI-ambitieniveau, dan wil de organisatie door middel van BI:
 • 13
  In het boek sales- en accountmanagement wordt gesproken over bouwstenen van de salesfabriek (een intelligente (verkoop)organisatie). Om acties te kunnen formuleren die kunnen leiden tot (new) business development is er behoefte aan de juiste informatie, welke voortkomt uit één of meerdere bouwstenen. Welke bouwsteen/bouwstenen is/zijn van belang bij (new) business development?
 • 14
  Kenmerkend voor het model van Ansoff, dat gebruikt kan worden om logisch na te denken over (new) business development en de (sales) groeistrategie is dat:
 • 15
  Business intelligence (BI) en één of meerdere managementgebieden kunnen aan elkaar raken. Afhankelijk van het BI-ambitieniveau kan er sprake zijn van slechts een samenwerking of een (bijna) volledige integratie. Welke van de volgende managementgebieden is het minst van belang bij een hoog BI-ambitieniveau?
 • 16
  Business intelligence (BI) is breed toepasbaar binnen een organisatie en kan op vele plekken in een organisatie terugkomen. Het gaat dan vaak om een variant van business intelligence (BI) die, afhankelijk van het (proces)niveau en het toepassingsgebied, een eigen benaming krijgt. Het bedrijf Fictiva is actief in de zuivelmarkt en houdt zich al sinds jaar en dag bezig met business intelligence (BI). Het bedrijf is een optimaal functionerende organisatie, die doorlopend succesvolle productinnovaties doet en zichzelf steeds weer weet uit te lijnen ten opzichte van een steeds veranderende omgeving. Het bedrijf weet zich dan ook al jaren zonder enige problemen staande te houden in de zeer competitieve markt waarin zij actief is. Wat is de meest waarschijnlijke variant van business intelligence (BI), die door het bedrijf Fictiva wordt toegepast?
 • 17
  Het onderzoeksbureau Forrester heeft onderzoek gedaan naar waarom bedrijven zich bezighouden met business intelligence (BI). Wat is volgens dit onderzoek de belangrijkste door bedrijven genoemde reden om aan business intelligence (BI) te doen?
 • 18
  StatLine is de elektronische databank van het CBS. In deze database zijn enorm veel cijfers over allerlei verschillende thema’s en branches beschikbaar. Ook kan de gebruiker van StatLine zelf online tabellen en grafieken samenstellen. De informatie van StatLine is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden. StatLine is te kwalificeren als een:
 • 19
  In het college dat betrekking had op gegevensbronnen is gesproken over bronsystemen. Welke uitspraak/uitspraken met betrekking tot bronsystemen is/zijn waar? I. Bronsystemen leggen de gegevens vast die in businessprocessen (operationele processen) ontstaan.II. Bronsystemen leggen gegevens vast in brondatabases
 • 20
  Om de juiste gegevensbron te kiezen moet zoveel als mogelijk met allerlei aspecten rekening worden gehouden. Welk van onderstaande aspecten is niet relevant bij de keuze voor een gegevensbron?
 • 21
  E-commerce bedrijf "Fast and furious" verkoop online hardrock t-shirts van bekende hardrockbands. Volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf is het toegestaan om achteraf te betalen, maar wel binnen 14 dagen na verzending. Aangezien het drukken van de t-shirts en de logistiek ervan is uitbesteed, worden de t-shirts en de factuur separaat verzonden. Het gevolg is dat de t-shirts vaak later bij de klant aanwezig zijn dan de factuur. De "verzenddatum" op de pakbon bij het pakketje (voortkomend uit het logistieke systeem) en de "verzenddatum" op de factuur (voortkomend uit het facturatiesysteem) zijn vaak dan ook verschillend. Voor de klant leidt dit tot verwarring: wat is nou precies 14 dagen na verzending? Het begrip "verzenddatum" is hier niet eenduidig te interpreteren, iets wat kenmerkend is voor een:
 • 22
  Als medewerkers als gegevensbron worden gehanteerd, dan moet er rekening worden gehouden met zogenaamde "mentale modellen". Welk van het onderstaand antwoord is niet van toepassing op een "mentaal model"?
 • 23
  De juistheid/betrouwbaarheid van externe gegevens is vaak moeilijk te controleren. Om toch te achterhalen of gegevens betrouwbaar zijn zou iemand het volgende kunnen doen: I. Een steekproef nemen van de aangeleverde gegevens en deze op gezond verstand beoordelenII. Een steekproef nemen van de aangeleverde gegevens en de gegevens uit deze steekproef vergelijken met gelijksoortige gegevens uit andere bronnen
 • 24
  Bij datamodellering worden verschillende termen soms door elkaar gebruikt. Het kan ook zijn dat er sprake is van een andere gebruikte term vanwege de functie van de variabele. "Aantal verkocht" kan daarom verschillend betiteld worden. Welke betiteling zal "aantal verkocht" in elk geval niet krijgen?
 • 25
  Welke van de onderstaande antwoorden is niet van toepassing op een dimensie?
 • 26
  Om uit een overkill aan gegevens de juiste inzichten te verkrijgen, wordt vaak de techniek van multidimensionale analyse toegepast. Welk van de volgende antwoorden is niet relevant bij deze analysetechniek?

commentaren (0)

autorenew