Sociologie

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
22 Vragen - Ontwikkeld door: - Ontwikkeld op: - 4.835 keer opgeroepen

 • 1
  Welke relatie over de relatie tussen de wetenschap „economie‟ en de wetenschap „sociologie‟ is
  correct?
 • 2
  Een gemeenschappelijk repertoire van kennis, symbolen, opvattingen, gewoonten, vaardigheden en
  gedragsregels wordt in het boek samenlevingen aangeduid met:
 • 3
  Mensen reduceren de onvoorspelbaarheid van interactie onder andere door?
 • 4
  N het boek samenlevingen staan 4 typen bindingen centraal. Welke type kan als volgt omschreven
  worden? De afhankelijkheden die betrekking hebben op de fysieke dwang die mensen op andere
 • 5
  N het boek „Samenlevingen‟ staan 4 bindingen centraal. Welke type binding kan als volgt
  omschreven worden? De afhankelijkheden die voortvloeien uit processen van kennisvorming en
  kennisoverdracht?
 • 6
  Stelling 1: Huwelijksbanden zijn effectieve bindingen
  Stelling 2: Huwelijksbanden zijn economische bindingen
 • 7
  Een van de centrale begrippen in de sociologie is het begrip interdepedentie. Wat is interdepedentie?
 • 8
  In de buurt waar ik woon zie ik dat Turkse gezinnen volop met de Nederlandse bewoners omgaan
  en in allerlei activiteiten meedoen. Het is overduidelijk dat de Turkse bevolkingsgroep
  geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Dit is geen juiste sociologische gevolgtrekking
  omdat deze niet gebaseerd is op:
 • 9
  In onze tijd gaan de meeste Nederlanders niet meer elke zondag naar de kerk. Dit duidt op:
 • 10
  In de loop van de geschiedenis, hebben zich gespecialiseerde sociale instituties gevormd, gericht
  op vooral één binding. Het leger is een voorbeeld voorkomend uit:
 • 11
  Van welk type samenlevingen kun je zeggen dat die grotendeels autarkisch (zelfvoorzienend) is?
 • 12
  Welke stelling is juist telling 1. Surplusproductie droeg bij aan verdere arbeidsdeling en specialisme.
  Stelling 2. De overgang naar landbouw en veeteelt zorgde ook voor sedentarisatie
 • 13
  Stelling 1: Volgens Weber These heeft de protestantse ethiek bijdragen aan de ontwikkeling.
  Stelling 2: Volgens Weber These werd de fedale stelsel gekenmerkt door een scheiding van
 • 14
  In wel type samenleving past een zwervend bestaan logischerwijs het best?
 • 15
  De historische ontwikkeling van samenlevingen kenmerkt zich door
 • 16
  De scheiding tussen wonen en werken, tussen privé en publiek, werd met name veroorzaakt door
  de:
 • 17
  Het standpunt dat de verklarings basis voor maatschappelijke ontwikkeling moet worden gezocht
  in de verandering van ideeën, kennis en cognitieve binding is een standpunt dat hoort bij?
 • 18
  Over welke type gezag berust een politiek regime dat legitimiteit verwerft op basis van het
  vertrouwen dat burgers hebben in wetten
 • 19
  Affectieve bindingen zijn bindingen die voortkomen uit:
 • 20
  Een voorbeeld van cognitieve bindingen van samenleving is:
 • 21
  Espring-Andersen onderscheid typen verzorgingsstaten, welke van de onderstaande types
  onderscheid hij niet.
 • 22
  Een toename van de verticale intergenerationele mobiliteit betekend ook dat

commentaren (0)

autorenew