Wat meten IQ-tests?

Start hier de 30 minuten gratis IQ-test (met antwoorden)

De verschillende vormen van intelligentie en hoe je ze kunt gebruiken!

In het kort: een IQ-test meet je intelligentiequotiënt.

Maar het resultaat van een gestandaardiseerde IQ-test hangt af van verschillende competenties waarvan je je misschien niet echt bewust bent.

Dat intelligentie gemeten kan worden is te danken aan Alfred Binet en Théodore Simon, die in 1905 de eerste IQ-test ter wereld ontwikkelden. Het doel van deze test was destijds om geestelijk gehandicapte kinderen te onderscheiden van gewoon luie kinderen.

Dit is echter niet de enige intelligentietest op de markt. Zo ontwikkelde de Britse psycholoog John C. Raven in 1936 de "Progressive Matrices" intelligentietest. Dit is een meerkeuzetest die de testnemer test door steeds moeilijkere vragen te stellen. Door het vermogen om bestaande patronen te herkennen en delen ervan te classificeren, wordt uiteindelijk het intelligentiequotiënt bepaald.

Wetenschappers als Howard Gardner en Raymond Cattell hebben altijd geworsteld met de vraag wat nu eigenlijk IQ is. Kan intelligentie werkelijk gegeneraliseerd worden en kunnen mensen beoordeeld worden volgens een gemiddelde waarde? Wat testen IQ-tests werkelijk en hoe zinvol zijn de resultaten?

We hebben de bekendste theorieën verzameld, waaruit je je mening kunt vormen over het onderwerp "IQ-tests".

De twee-competentietheorie

Als het gaat om het onderwerp intelligentie zijn er natuurlijk verschillende meningen en theorieën van grote geesten die de processen in onze hersenen proberen te verklaren. Eén zo'n theoreticus is Raymond Cattell, die de menselijke intelligentie in twee componenten verdeelde. " Fluïde Intelligentie" en "Crystallized Intelligentie".

Wat is Fluïde Intelligentie?

Ons probleemoplossend vermogen en logisch denken hangt hiervan af. Het helpt ons om verworven kennis toe te passen en beslissingen te nemen. Fluïde intelligentie zou voornamelijk genetisch voorgeprogrammeerd zijn en vanaf ons vijfentwintigste langzaam afnemen als we ouder beginnen te worden.

Wat is Crystallized Intelligentie?

Crystallized intelligentie bestaat uit twee vormen van kennis: Expliciete Kennis, dat zijn gegevens, herinneringen en feiten, en Impliciete Kennis. De laatste is aangeleerde kennis, zoals wat we leren op school of thuis spelend met vrienden en familie. Beide vormen van kennis worden in de loop der jaren vergaard, en in tegenstelling tot Fluïde intelligentie neemt crystallized intelligentie niet af maar steeds toe.

Welke competenties worden gevraagd in de IQ-test?

Uit de vraag blijkt al dat intelligentie uit verschillende componenten bestaat. Veel meer dan Raymond Cattell in zijn theorie opnam. Het kan meer gezien worden als een kader voor een aantal kleinere categorieën. Howard Gardner is met zijn theorie van meervoudige intelligenties veel gedetailleerder te werk gegaan. Volgens de pedagoog van de Harvard Universiteit bestaat onze intelligentie uit acht verschillende:

  • Logisch-mathematische intelligentie: rekenen en wetenschappelijk redeneren;
  • Figuurlijk-ruimtelijke intelligentie: oriëntatievaardigheden;
  • Muzikaal-ritmische intelligentie: een instrument bespelen, zingen, componeren, schema's herkennen en begrijpen;
  • Taalkundige intelligentie: begrip bij lezen en schrijven, talent voor taal;
  • Fysiek-kinesthetische intelligentie: coördinatie in het dagelijks leven of sport;
  • Interpersoonlijke intelligentie: non-verbale communicatie met anderen, het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen, gebaren en subtekst;
  • Intrapersoonlijke intelligentie: vermogen tot reflectie;
  • Naturalistische intelligentie: het waarnemen van de omgeving, het herkennen van natuurlijke verschijnselen en het categoriseren van voorwerpen;
  • Existentiële intelligentie: vermogen om het eigen bestaan in het kader van onze wereld in te delen en existentiële vragen te overdenken.

De meningen zijn zeker verdeeld over de mate waarin IQ-tests op betrouwbare wijze het intelligentiequotiënt kunnen bepalen als ze worden afgemeten aan deze (veronderstelde) niche-competenties. De IQ-score wordt immers verondersteld een gemiddelde te zijn. Als we allemaal verschillende vormen van intelligentie hebben, hoe kan dan geconcludeerd worden dat we allemaal dezelfde score kunnen krijgen?

Het interessante van deze theorie is ook dat ze evolueert met nieuwe bevindingen. Er zou dus ook 'muzikale intelligentie' aan toegevoegd kunnen worden om dergelijke talenten en competenties concreter te kunnen benoemen.

In feite uiten deze competenties zich op veel verschillende manieren. En het kennen van de eigen neiging kan enorm helpen bij het vinden van een loopbaan en het leven veel gemakkelijker maken. Daarom hebben we hier nog enkele types opgesomd:

Wat is numerieke intelligentie?

Numerieke intelligentie is het vermogen om wiskundige vergelijkingen op te stellen om problemen op te lossen, de oplossingen ervan te berekenen en ze te interpreteren.

Mensen met een hoge numerieke intelligentie hebben een goed vermogen om te abstraheren en getallen en berekeningen te begrijpen. Ze vinden de eenvoudigst mogelijke oplossingen voor problemen omdat ze goed zijn met formules en regels.

Deze vorm van intelligentie is belangrijk voor mensen met bijvoorbeeld de volgende beroepen: Ingenieur, wetenschapper, accountant, boekhouder, financieel manager, salarisadministrateur, effectenhandelaar.

Een vrouw zit in een kantoor voor verschillende schermen

Wat is logische intelligentie?

Logische intelligentie is het vermogen om abstracte problemen te analyseren, logisch te denken, regelmatigheden en voorwaarden en hun mogelijke gevolgen te doorgronden en te begrijpen.

Mensen met een hoge mate van logische intelligentie begrijpen oorzaak en gevolg relaties. Ze kunnen algemene processen herkennen en analyseren. Ze hebben het vermogen om uit individuele problemen algemene problemen af te leiden. Daarbij zijn ze in staat de essentiële structuren uit te werken, minder belangrijke details te herkennen en weg te laten.

Mensen met een hoge logische intelligentie kunnen dit b.v. toepassen in de volgende beroepen: Softwareontwikkeling, projectbeheer, systeemtechniek, actuariële wetenschappen en politicologie.

Een hand verbindt projectstappen op een whiteboard

Wat is verbale intelligentie (taalbegrip/woordvloeiendheid)?

Verbale intelligentie (linguïstische intelligentie) neemt een centrale plaats in bij de menselijke relaties in de samenleving, omdat ze de basis vormt voor directe en vertrouwelijke communicatie. Veel andere vormen van intelligentie kunnen niet volledig worden benut zonder verbale intelligentie.

Verbale intelligentie omvat kennis van taal zoals woordenschat, gevoel voor taal, het vermogen om woorden en zinnen te begrijpen en te onthouden. Het omvat ook het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden en nauwkeurig en gedetailleerd te reproduceren. Dit vermogen is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks handelen en gedrag. Het vermogen om taal op de juiste manier te gebruiken is voor veel banen onmisbaar geworden.

Beroepen waarbij een hoge mate van verbale intelligentie onontbeerlijk is, zijn onder meer: Universitair docenten en leraren, tv- en radiopresentatoren, communicatiespecialisten, tolken, toeristische gidsen, politici, enz.

Een man zit voor een microfoon in een radiostudio

Wat is visueel-ruimtelijke intelligentie (ruimtelijke oriëntatie)?

Visueel-ruimtelijke intelligentie is het vermogen om met visuele structuren van twee- en driedimensionale voorwerpen om te gaan, ze te herkennen en ze in verschillende posities en richtingen te plaatsen (bijv. draaien, spiegelen).

Iemand met een goed visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen heeft controle over ruimte en omgeving, heeft een goed richtingsgevoel en kan de weg vinden in minder vertrouwde omstandigheden.

Deze mensen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor de volgende beroepen: Architecten, ontwerpers, chirurgen, piloten, archeologen, tuinarchitecten.

Een man balanceert op het houten geraamte van een huis in aanbouw

Wat is praktische en technische intelligentie?

Praktische intelligentie (deze vorm van intelligentie wordt ook vaak actie-intelligentie genoemd) is verantwoordelijk voor de coördinatie van mentale en fysieke activiteiten.

Het is belangrijk dat mensen hun mentale beweeglijkheid beheersen, lichaamsbewegingen coördineren en hun mentale vermogens (de hersenen) trainen om de gewenste resultaten te bereiken. Ze hebben ook een goede fantasie en kunnen die gebruiken voor praktische oriëntatie onder verschillende omstandigheden.

Sterk ontwikkelde praktische intelligentie speelt een grote rol bij mensen die muziekinstrumenten bespelen of anderszins artistiek actief zijn (schilders, beeldhouwers), maar bijvoorbeeld ook bij ambachtslieden, sporters, civiel ingenieurs en architecten.

Technische intelligentie is een vermogen om objecten, patronen en taken abstract voor te stellen en praktisch te realiseren als technische modellen. Verder vergemakkelijkt technische intelligentie het begrip van technische en wetenschappelijke processen.

Er zijn allerlei interessante beroepen voor mensen met een hoge technische intelligentie: bijv. wetenschapper, technicus, ingenieur, ontwerper, metaalbewerker, automonteur, technische dienst.

Een beeldhouwer werkt aan een beeld van een groot mensenhoofd

Wat is waarnemingssnelheid?

Snelheid is in deze context het vermogen om gegevens en informatie snel en effectief te verwerken. Het is belangrijk om in complexe situaties en in kritieke situaties correcte beslissingen te kunnen nemen op basis van weinig informatie.

Mensen met een snel begripsvermogen kunnen onmiddellijk problemen herkennen en oplossingen vinden. Ze hebben een goed ontwikkeld gevoel voor structuur en organisatie.

Dit vermogen is onmisbaar voor piloten, makelaars, beurshandelaren, medisch personeel, officieren, politieagenten en brandweerlieden.

Een close-up van een vrouw met een veiligheidsbril

Wat is Emotionele en Sociale Intelligentie?

In 1995 verscheen het boek van Daniel Goleman getiteld 'Emotionele Intelligentie' en het werd wereldwijd een bestseller.

Emotionele en Sociale Intelligentie valt buiten deze classificatie. Het is een term bedacht door de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman om het onderlinge verband te beschrijven van alle delen van de persoonlijkheid in intelligentieprestaties, vooral die welke niet gemeten kunnen worden met intelligentietests. Dit omvat alle sociale, creatieve, muzikale en artistieke vaardigheden.

Emotionele intelligentie maakt een uitgesproken gelijktijdige beheersing van affect en cognitie mogelijk, zodat de controle ook in stressvolle situaties behouden blijft. Naast emotioneel zelfbewustzijn omvat emotionele intelligentie het vermogen om met emoties om te gaan op een manier die past bij de situatie, om ze productief te gebruiken en toe te passen, en om empathie en het vermogen om met anderen om te gaan te ontwikkelen en te versterken.

Sociale intelligentie beschermt de relaties tussen mensen in de samenleving. Het is het vermogen om met andere mensen samen te leven, de stemming en ambities van medemensen waar te nemen, ze op een positieve manier tegemoet te treden en zich in de positie van anderen te verplaatsen. Sociale intelligentie maakt het mogelijk samen te werken met andere mensen en tegelijkertijd de eigen behoeften en verlangens waar te nemen.

Emotionele intelligentie begeleidt ons dagelijks leven en is vooral belangrijk voor psychiaters, managers en counselors.

Een zwart-wit foto van twee handen met verschillende huidskleuren

Wat is ervaring (kennis)?

Ervaring - dit gebied hoort niet echt thuis in een IQ-test, maar zonder een bepaald niveau van ervaring/algemene kennis is het onmogelijk om intelligentie te gebruiken. Een kind van 3 jaar kan buitengewoon intelligent zijn, maar door het gebrek aan ervaring/kennis kan hij zijn intelligentie op geen enkele manier gebruiken. Aan de andere kant kan een oudere die niet per se een heel hoog IQ heeft, maar wel een stevige hoeveelheid levenservaring, bepaalde taken uitstekend uitvoeren.

Ervaring/kennis is het belangrijkste en nuttigste ingrediënt voor succes in alle professionele activiteiten.

Werden je vragen beantwoord?
Doe nu een IQ-test!

Start hier de 30 minuten gratis IQ-test
Start hier de meest gedetailleerde gratis IQ-test

Andere IQ-Tests
Hoe kan ik mijn IQ verbeteren?
Wat meten IQ-tests?
Gezegdes en citaten over intelligentie
Wat je altijd al wilde weten over intelligentie
Maakt sport je slimmer?
Kunstmatige intelligentie - is het al slimmer dan jij?

commentaren (1)

autorenew

gangster (11651)
voor 273 dagen
\ik wil dat de toets er zo uitziet