Wat is je IQ? De IQ-test

Start hier de 30 minuten gratis IQ-test (met antwoorden)
Start hier de meest gedetailleerde gratis IQ-test (met antwoorden)

De 10 meest gestelde vragen over hersenen

Of je nu de helderste bol in de kroonluchter bent of de zwakste kaars op de taart: Intelligentie is niets anders dan je mentale fitheid. Je kunt het in zeer korte tijd trainen en zelfs tot op zekere hoogte vergroten. Het intelligentiequotiënt (IQ) is slechts een wetenschappelijke maatstaf om je intelligentie een maatstaf te geven.

Maar waarom is het belangrijk dit te weten?

Als je weet hoe intelligent je bent, zal het voor jou en anderen gemakkelijker zijn om je capaciteiten in te schatten. Bovendien kun je meer zelfvertrouwen krijgen, want het is bewezen dat intelligente mensen aantrekkelijker zijn voor anderen.
En dat is waar we allemaal naar hebben verlangd; erkenning voor onze prestaties!

Kleine kleurrijke Scrabble stukjes die samen spellen Train your brain

Nog onbeslist? Nou, je zou een intelligentietest moeten doen als:

  • je een idee wilt krijgen van hoe een IQ-test eruit ziet
  • je wilt je mentale conditie trainen en je algemene intelligentie vergroten
  • je wilt weten waar je sterke en zwakke punten liggen
  • je wilt jezelf beter leren kennen en inschatten
  • je bent op zoek naar informatie over intelligentie
  • je zoekt een tijdverdrijf (en plezier) dat je op den duur iets teruggeeft

Start hier de 30 minuten gratis IQ-test
Start hier de meest gedetailleerde gratis IQ-test

Andere IQ Tests
Hoe kan ik mijn IQ verbeteren?
Wat meten IQ-tests?
Gezegdes en citaten over intelligentie
Wat je altijd al wilde weten over intelligentie
Maakt sport je slimmer?
Kunstmatige intelligentie - is het al slimmer dan jij?

Intelligentie en hoe die wordt gemeten

Voordat je in alle tests duikt, zijn er zeker enkele vragen waarop je een antwoord zoekt. We hebben de meest gestelde vragen over intelligentiequotiënten en hoe deze getest kan worden, verzameld en beantwoord. Word slim!

1. Wat is intelligentie?

Het is niet eenvoudig te bepalen wat intelligentie precies inhoudt.

Laten we eens kijken naar enkele definities uit de literatuur:

W. Stern schrijft bijvoorbeeld: Intelligentie is "het algemene mentale aanpassingsvermogen aan nieuwe taken en levensomstandigheden".

Volgens D. Volgens Wechsler is intelligentie "het globale vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en succesvol met zijn omgeving om te gaan".

En in Webster's Dictionary vinden we als definitie: "Intelligentie is het vermogen om betekenis, informatie en nieuws waar te nemen en te begrijpen".

Samengevat wordt intelligentie algemeen opgevat als het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties en zogenaamde "ik-functies" zoals waarneming, geheugen en denken te gebruiken om daarmee om te gaan.

2. Wat is een IQ-test?

Ook al staat het direct in de naam, men kan niet alleen spreken van intelligentie op zich, want er zijn veel verschillende vormen van intelligentiegaven. Deze kunnen worden bepaald door factoranalyse van de resultaten van intelligentietests, waarbij verschillende wetenschappelijke opvattingen tot verschillende modellen hebben geleid.

Typische factoren die in intelligentietests worden vastgesteld zijn woordbegrip (zinsaanvulling, analogieën, overeenkomsten), getallenbegrip (rekenproblemen, getallenreeksen, rekenkundige tekens), ruimtelijke oriëntatie, logisch redeneren, tekstbegrip, cognitieve prestaties, geheugen en waarnemingssnelheid. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen fluïde intelligentie (aangeboren intelligentie) en crystallized intelligentie.

Intelligentietests worden gebruikt om intelligentie te meten. Het is een instrument van psychologische diagnostiek voor het meten van iemands intelligentie. Ze gebruiken een compilatie van individuele testreeksen om tot een afgerond beeld te komen van de verschillende gebieden van intelligentie door de behaalde individuele prestaties te vergelijken.

Leerlingen zitten aan een tafel met verspreide aantekeningen en pennen.

3. Wat is een normaal IQ?

Het intelligentiequotiënt dient als een maat die bij een Gaussische normale verdeling (belkromme van de dichtheidsfunctie) juist de plaats aangeeft die de testpersoon inneemt binnen de gehele populatie van zijn of haar leeftijd. De waarde die het meest voorkomt in de populatie wordt gesteld op 100. Dit is dus het normale intelligentiequotiënt.

Deze waarde is zuiver willekeurig gekozen; men had net zo goed 50 of 311 kunnen nemen. Maar er moest een waarde worden vastgesteld.

Toen de waarde van 100 eenmaal was vastgesteld, moest men nadenken over de verdere verdeling van de schaal.

Gauss-belkromme

Je ziet dat de (willekeurig gekozen) gemiddelde waarde van 100 de proefpersonen verticaal "in twee helften" verdeelt. Namelijk in degenen die een IQ-score hebben die kleiner of gelijk is aan 100 en degenen wier IQ groter is dan 100.

68,2% van de testnemers heeft een IQ tussen 85 en 115. Slechts 0,2% van de testnemers heeft een zeer lage intelligentie met een IQ van minder dan 55 en ook slechts 0,2% heeft een extreem hoog IQ van meer dan 145. Statistisch gezien is het dus onwaarschijnlijk dat je resultaat sterk afwijkt van de norm - maar het is niet nul!

4. Welk IQ is normaal voor welke leeftijd?

Veel ouders vragen zich af: "Is mijn kind intelligent?". Alfred Binet en Théodore Simon bepaalden de "normale" geestelijke vermogens voor leerlingen van verschillende leeftijden en formuleerden de term mentale leeftijd, d.w.z. het niveau van geestelijke vermogens dat overeenkomt met dat van een normaal kind van gemiddelde begaafdheid op een bepaalde leeftijd. Hij stelde vast dat het normale IQ van een kind altijd 100 is, ongeacht de leeftijd. Net als volwassenen hebben hoogbegaafde kinderen en adolescenten een IQ boven de 130. De formule die hij ontwikkelde voor het IQ van een kind/adolescent is:

IQ = intelligentieleeftijd / leeftijd x 100

Deze formule kan het beste worden uitgelegd met een eenvoudig voorbeeld:

Als een 10-jarig meisje een geestelijk vermogen heeft dat vergelijkbaar is met dat van een 11-jarig meisje, dan heeft ze een IQ van 110 (11/10 x 100). Als een 9-jarige jongen dezelfde mentale capaciteit heeft als het 11-jarige meisje, dan is zijn IQ 122 (11/9 x 100).

Deze formule was gebaseerd op de waarneming dat intelligentie tot een bepaald punt toeneemt met de adolescentenleeftijd, en haar hoogste punt bereikt op 26-jarige leeftijd. Daarna neemt de IQ-score langzaam af (zie grafiek):

Grafiek met de toename en afname van het IQ met de leeftijd.

Hieruit volgt dat bovenstaande formule niet gebruikt kan worden voor volwassenen ouder dan 26 jaar.

5. Hoe goed is een IQ van 120?

Gaussische belkromme

Op grond van talrijke tests kunnen we aannemen dat het IQ ongeveer gelijkmatig verdeeld is in de bevolking - zoals hierboven geïllustreerd door de Gaussische belkromme.

Laten we dus de berekening van daarnet omdraaien: Slechts 15,9% van de bevolking heeft een IQ hoger dan 115. Boven 115 kan men spreken van een hoog IQ. Als je bovengemiddeld wilt zijn, moet je een IQ hebben van minstens 120. Als je een IQ van 130 of meer hebt, behoor je tot de groep hoogbegaafden.

6. Wat betekent een IQ-waarde van 70?

Gaussische belkromme met de gemiddelde waarde 100 van het intelligentiequotiënt

Laten we nog eens kijken naar de Gaussische belkromme.

We zagen hierboven dat 68,2% van de volwassenen een IQ-score heeft tussen 85 en 115. We zullen dit nu weer als leidraad gebruiken. Ook hier is het opvallend dat 15,9% van de bevolking een IQ heeft dat lager is dan 85. Een IQ van 70 is dus onder het gemiddelde en vormt een precies evenwicht met de bovengemiddeld begaafden. Dit maakt iemand dus beslist geen Einstein. Door de eigen bekwaamheid te erkennen kan men echter het leerproces optimaliseren. En uiteindelijk ben je beter af dan mensen die misschien objectief slimmer zijn, maar hun hersens niet goed gebruiken.

7. Zijn intelligentietests nuttig?

Het antwoord op deze vraag is, zoals zo vaak, een duidelijk: "Het hangt ervan af".

De cruciale vraag is wat men met IQ wil zeggen. De IQ-score zal geen antwoord geven op de vraag hoe succesvol iemand in het leven zal zijn of wat iemands carrièresucces zal zijn. Er zijn veel voorbeelden van mensen met een hoog IQ die geen 'succesvol' leven hebben. Te veel andere factoren, zoals emotionele intelligentie, zijn van invloed op zulke algemene vragen. Een hoog IQ zonder goede stimulering, zonder goede achtergrondkennis en zonder ijver is nutteloos.

Maar als je een specifieke vraag stelt als: "Hoe sterk zijn woordbegrip, getalbegrip, ruimtelijke oriëntatie, logisch begrip, woordvloeiendheid, cognitieve prestaties, werkgeheugen en waarnemingssnelheid?", dan kan een IQ een vergelijkingsinstrument zijn tussen verschillende mensen die dezelfde intelligentietest hebben gedaan. En in deze situatie kan het IQ aangeven wie van deze personen een grotere kans heeft om op den duur meer succes te hebben op dit gebied.

8. Zijn online IQ-tests te vertrouwen?

Het eenvoudige antwoord op deze vraag is: Nee, niemand moet online IQ-tests te serieus nemen.

Een serieuze (online) intelligentietest is wetenschappelijk geijkt, de hele berekeningsgrondslag is openbaar toegankelijk en is via peer review gecontroleerd en wordt dus voortdurend actueel gehouden. Hoewel veel intelligentietests op internet dit beweren, is het vaak niet het geval. In feite voldoen zelfs betaalde tests zelden aan dit cruciale criterium.

Het tweede probleem met de meeste intelligentietests is dat het eigenlijk gaat om welke oplossingsweg je kiest en niet alleen om de oplossing (die je moet kiezen uit de gegeven antwoorden) zelf. Alle tests die eenvoudigweg een IQ-score berekenen op basis van de juiste oplossing kunnen nooit het 'ware' IQ bepalen. Alleen een test die wordt afgenomen samen met een psycholoog die hier aandacht aan besteedt en dit in de resultaten verwerkt, kan beweren aan de hoogste normen te voldoen.

Moet je daarom geen IQ-tests op internet doen? Toch wel, want de tests op internet helpen je te begrijpen hoe een IQ-test is opgebouwd en welke testonderdelen moeilijk zijn en welke niet. Het helpt je om je sterke en zwakke punten te herkennen. Maar de resultaten van zo'n test moeten altijd met een korreltje zout genomen worden.

Welke IQ-tests zijn betrouwbaar?

Je moet vooral kritisch staan tegenover uitspraken als "de kortste IQ-test ter wereld". Om alle onderwerpen te behandelen is een minimum aantal vragen nodig. De reeds genoemde onderwerpen moeten voldoende aan bod komen om een uitgebreide inventarisatie van het intellectuele vermogen van de testpersoon te herkennen en zo een zinvolle evaluatie te kunnen geven. Bij een serieuze intelligentietest zit het kruid dus niet in de beknoptheid!

9. Hoe zinvol is een IQ-test?

De pure IQ-score op zich is van weinig waarde. Een hoge score voorkomt niet dat je dom bent en maakt je ook niet succesvoller.

Maar hoe nauwkeuriger je het IQ vernauwt, d.w.z. tot vakgebieden als woordbegrip, getalbegrip, ruimtelijke oriëntatie, logisch begrip, woordvloeiendheid, geheugen en waarnemingssnelheid, hoe betekenisvoller de IQ-score wordt. Een hoge intelligentie in waarnemingssnelheid geeft aan dat men een basisvereiste heeft voor het beroep van luchtverkeersleider. Wie op dit gebied een laag IQ heeft, kan geen luchtverkeersleider worden. Dus hoe nauwkeuriger men definieert welke vraag men wil beantwoorden, hoe zinvoller het IQ wordt.

Samengevat:

Je vastgestelde IQ bepaalt niet je waarde ten opzichte van andere mensen, maar helpt je om je competenties, neigingen en talenten te herkennen, zodat je je volledige potentieel kunt realiseren.

10. Wat is het IQ van Albert Einstein?

Zwart-wit portretfoto van natuurkundige Albert Einstein

Omdat Einstein zelf nooit een intelligentietest heeft gedaan, is zijn IQ niet met zekerheid bekend. In een studie van Catharine M. Cox (Genetic Studies of Genius, 1926) werden de IQ's van verschillende persoonlijkheden geschat. Omdat dit een schatting is, moeten de hier gegeven waarden met enige voorzichtigheid worden genomen.

Volgens het onderzoek had de in Duitsland geboren natuurkundige een IQ van ongeveer 160. Maar het resultaat is niet het hoogst behaalde IQ. Volgens Cox is de literaire figuur Johann Wolfgang von Goethe de intelligentste persoonlijkheid aller tijden met een IQ van 210. Op de tweede plaats staat de uitvinder, filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm von Leibniz met een IQ van 205.

Hieruit blijkt ook dat een natuurkundige niet per se intelligenter is dan een letterkundige. Tegenwoordig vergelijken we onszelf met de groten der wetenschap zonder er rekening mee te houden dat intelligentie veel verschillende facetten heeft en zich in allerlei variaties kan uiten. Je bent dus misschien geen genie in de wetenschap, maar je hebt een uitstekend talent voor communicatie en psychologie. Het mooie is: dat alles mogelijk is.

Nu is het dus tijd om je talenten te erkennen! Laat je intelligentiequotiënt vaststellen en ontdek dan wat je ermee kunt doen. Of hoe je waarde nog verder verhoogd kan worden. Het is allemaal aan jou!

Dus wat is je IQ?

Start hier de 30 minuten gratis IQ-test
Start hier de meest gedetailleerde gratis IQ-test

Andere IQ Tests
Hoe kan ik mijn IQ verbeteren?
Wat meten IQ-tests?
Gezegdes en citaten over intelligentie
Wat je altijd al wilde weten over intelligentie
Maakt sport je slimmer?
Kunstmatige intelligentie - is het al slimmer dan jij?

commentaren (7)

autorenew

casper (39483)
voor 22 dagen
leuk
Leia (36751)
voor 190 dagen
Ik be half nederlands en half belg ! Ik kan ook een beetje frans , duits maar het meeste engels
sem (11651)
voor 190 dagen
als ju dit leesd is jau IQ-1.000.000
polis (74254)
voor 291 dagen
ik ben polsch
lisa (86213)
voor 291 dagen
ik vind het ikjenio kan iemand spaans hier jo wel ik lkkr niet
Sahela (91413)
voor 321 dagen
Heel tof.Als je eens tijd hebt is het de ideale oplossing 😸
johan (40284)
voor 355 dagen
Handig ik zal het zeker doen, maar krijg je een certificaat?