Orthopedagogische Hulpverlening A

FemaleMale
60 Vragen - Ontwikkeld door:
- Geactualiseerd op: - 3.864 keer opgeroepen

Oefenvragen Orthopedagogische Hulpverlening A

 • 1
  Wat betekend de afkorting IVBPR?
 • 2
  Internationaal recht is hetzelfde als…
 • 3
  Waar kun je aan denken bij burgerlijk recht?
 • 4
  EVRM is een verdrag voor de inwoners van de landen die lid zijn van …
 • 5
  Hoe kan de rechterlijke macht getoetst worden?
 • 6
  Waar is meer inspraak bij mogelijk?
 • 7
  Wanneer hoef je als hulpverlener geen informatie door te geven aan je 16 jarige cliënt?
 • 8
  Je bent autonoom als: er zonder jouw toestemming niets gebeurt met jouw lichaam. Welke uitzonderingen zijn er?
 • 9
  Stelling 1: Tot 12 jaar geeft ouder, voogd of curator toestemming
  Stelling 2: Van 12 tot 18 jaar geeft de wettelijk vertegenwoordiger en het kind zelf toestemming
  Wat is juist?
 • 10
  Een kind van 15 jaar is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
 • 11
  Een kind van 15 jaar met een licht verstandelijke beperking is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
 • 12
  Wanneer is een man automatisch vader van een kind?
 • 13
  Hoeveel voogden kan een kind hebben?
 • 14
  Als je geen wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je …
 • 15
  Stelling 1: De niet- gezaghebbende ouder behoudt het recht op belangrijk medische informatie over zijn/haar kind.
  Stelling 2: Een stiefouder kan ouderlijk gezag verwerven.
  Wat is het goede antwoord?
 • 16
  Wanneer is er sprake van voogdij?
  Als de laatst levende ouder overleden is of als het ouderlijk gezag ontnomen is van de ouders
 • 17
  Een cliënt mag altijd om een andere mening van een hulpverlener vragen.
 • 18
  Je partner is ernstig ziek en je wilt het dossier van hem inzien. Je gaat naar de huisarts, wat zal de huisarts zeggen?
 • 19
  Je fysiotherapeut wil een aantal dingen bespreken met de huisarts. Mag dat?
 • 20
  Je hebt meldplicht bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Waar of niet waar?
 • 21
  Wat gebeurt er als een ouder onder curatele staat?
 • 22
  Wanneer kan er sprake zijn van een meemoeder?
 • 23
  Wat verstaan we onder actieve informatieplicht?
 • 24
  Hoelang duurt een kinderbeschermingsmaatregel?
 • 25
  Stelling 1: Bij ontzetting is er sprake van ouders die onmachtig of ongeschikt zijn.
  Stelling 2: Bij ontheffing is er sprake van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing.
  Wat is het goede antwoord?
 • 26
  Tamara en Bob zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Ze gaan scheiden, want Tamara is zwanger van een ander. De kinderen blijven bij Tamara. Moet Bob betalen voor de kinderen?
 • 27
  ‘Hoe verwoord ik wat ik ervaar?’ is een … hulpvraag:
 • 28
  In de probleemanalyse van de Diagnostische Cyclus hoort de volgende hulpvraag:
 • 29
  De strategiefase van HGD is de … van DC:
 • 30

  Stelling 1: Bij HGD is de diagnose een doel op zich, een middel om verantwoord te kunnen adviseren
  Stelling 2: De diagnostiek is pas afgerond wanneer de cliënt het advies wenselijk en bruikbaar vindt
 • 31
  Welk model(len) speelt een cruciale rol bij HGD?
 • 32
  Wat houdt de ‘goodness of fit’ in?
 • 33
  Wat wordt er verstaan onder adaptief onderwijs?
 • 34
  Positieve factoren zijn:
 • 35
  Alle fasen van HGD moeten doorlopen worden, wil er een goed advies als resultaat zijn:
 • 36
  Klachten zijn niet…
 • 37
  Uit het integratief beeld komt het volgende naar voren:
 • 38
  Er wordt aan het eind van de adviesfase altijd een handelingsplan opgesteld:
 • 39
  Welke fasen zijn vereist bij HGD?
 • 40
  HGD is een hypothesetoetsend model.
 • 41
  Wie is de cliënt bij HGD?
 • 42
  Wat houdt de ‘locus of control’ in?
 • 43
  De diagnostische vraagstelling is altijd open geformuleerd
 • 44
  Wat houdt probleemgedrag in?
 • 45
  Wat zijn attributies:
 • 46
  Operationaliseren is het omzetten van een begrip in objectief observeerbare gedragingen:
 • 47
  Bij onderzoek is het van belang om te letten op; de betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en normering. Deze vier punten samen worden ook wel … genoemd
 • 48
  Wat zijn contra- evidenties?
 • 49
  Oppositioneel opstandige gedragsstoornissen zijn…
 • 50
  In de ‘normale’ ontwikkeling neemt … gedrag toe.
 • 51
  In de adolescentie neemt de … af en de … toe.
 • 52
  Prosociaalgedrag houdt in dat;
 • 53
  Wat is de volgorde van de stadia van moraliteitsontwikkeling?
 • 54
  Er wordt gesproken van oppositioneel opstandige gedragsstoornis, als;
 • 55
  Een kenmerk dat niet bij de oppositioneel opstandige gedragsstoornis hoort, is;
 • 56
  Er wordt gesproken van een antisociale gedragsstoornis, als;
 • 57
  Wat is ernstiger:
 • 58
  Wat komt veel voor bij oppositioneel opstandige stoornissen;
 • 59
  Hoe ziet de beste preventie van CD en ODD eruit?
 • 60
  Angststoornissen zijn;

commentaren (0)

autorenew