Communicatie, psychologie en gedragsbeïnvloeding

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
30 Vragen - Ontwikkeld door: Fouzia - Ontwikkeld op: - 267 keer opgeroepen

Methodisch handelen 1, mondzorgkunde 2016/2017

 • 1
  Waar gaat het bij actief luisteren om?
  Kennis/vaardigheden, houding en gedrag
  Lichaamshouding
  Patientenvoorlichting
 • 2
  Wat is parafraseren?
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
  Ingaan op gevoelens
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergeven ( herformuleren)
 • 3
  Wat is samenvatten?
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd kort weergeven.
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring
 • 4
  Wat is reflecteren?
  Ingaan op gevoelens en zelfopenbaring, reflecteren van gevoel
  De laatste uitingen van de spreker worden in andere woorden weergegeven.
  Essentie van wat de spreker heeft gezegd wordt kort weergegeven.
 • 5
  Waar staat LSD voor?
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Liegen, sommen, doorzetten
  Luistervaardigheden, sommen, doorvragen
 • 6
  Waar staan E-in vragen voor?
  Gaan door op de gedachtespoor van een ander
  Gesloten vragen
  Komen voort uit eigen gedachten
 • 7
  Waar staan E-ex vragen voor?
  Vragen door binnen het onderwerp
  Komen voort uit onze eigen gedachten en zijn dus voor de ander een vraag over een nieuw onderwerp
  Sluiten aan, gaan in op hetgeen dat de ander zegt
 • 8
  Wat is de up-via-down strategie?
  Begrip voor de agressie en de toepassing van gespreksvaardigheden
  Tegenwerkingsgedrag positief benaderen, ombuigen naar samenwerkingsgedrag.
  Voorlichting aan immigranten geven
 • 9
  Wat is de eerste fase van een gespreksmodel?
  Vraagverheldering.
  Anamnestische fase
  Behandelfase
 • 10
  Waar hoort de; exporatieve fase bij?
  Zorgvraag verhelderen
  Zorgvraag probleem ontdekkend gesprek.
  Probleem ontdekkend gesprek
 • 11
  Bij de zorgvraag probleem ontdekkend gesprek horen 3 aspecten, welke zijn dat?
  Luisteren, vragen, advies
  Denken, voelen en handelen
  Luisteren, praten, doen
 • 12
  Het advies gesprek kent 2 faces, welke zijn dat?
  Reductie angst en onzekerheid
  De klap uitdelen en de klap ontvangen
  Probleem ontdekkende fase en probleem oplossende fase
 • 13
  Goed luisteren heeft 4 aspecten, wat betekend 'appel'?
  Letterlijk
  Zegt iets over zichzelf
  Iets wat je wilt, indirect wat vragen
 • 14
  Wat is de juiste berekening van de Wet van Maier?
  A = E X K
  K = E X A
  E= K x A
 • 15
  Wat is neutraal reageren?
  Draagt geen waardeoordeel in zich, Niet sturend en non-directief
  Draagt geen waardeoordeel in zich en is sturend directief
  Draagt een waardeoordeel in zich en is niet sturend en non- directief
 • 16
  Waarom begin je het gesprek met het slechte nieuws?
  De patient heeft het recht om te weten waar hij aan toe is.
  Om te weten hoe de patient met slecht nieuws om gaat
  Relatie is bepalend voor effect
 • 17
  Wat is Syntactische informatie?
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Kennisoverdracht
 • 18
  Wat is semantische informatie?
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft
  Geheel van informatie dragers, aanbod van de informatie
  Kennisoverdracht
 • 19
  Wat is pragmatische informatie?
  Kennisoverdracht
  Geheel van de informatie dragers, aanbod van de informatie
  Wat men met de informatie doet en welk effect dit heeft.
 • 20
  Wat is een informatief communicatiedoel?
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
 • 21
  Wat is een instructief communicatiedoel?
  De zender wilt kennis overdragen
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
 • 22
  Wat is een persuasief communicatiemodel?
  De zender wil de opvatting of de houding van de ontvanger beïnvloeden
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen maar ook bereiken
  De zender wil kennis overdragen
 • 23
  Wat is een motiverend communicatiemodel?
  De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen van een standpunt maar ook bereiken dat deze bereid is om iets te doen of laten.
  De zender wil de ontvanger ondersteunen bij een bepaalde taak
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken
 • 24
  Wat is een affectief communicatiemodel?
  De zender wil de opvattingen of de houding van de ontvanger beïnvloeden.
  De zender wil kennis overdragen
  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken.
 • 25
  Wat is de attributie theorie?
  De manier waarop mensen omgaan met klachten
  Verklaring die mensen geven voor gedrag, vooral wat betreft de manier waarop zij omgaan met succes of falen
  Verklaring die mensen geven betreft de manier waarop zij omgaan met liefde en haat
 • 26
  Wat is externe attributie?
  De oorzaak ligt bij een meerdere mensen
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
 • 27
  Wat is interne attributie?
  De oorzaak ligt bij iemand zelf
  De oorzaak ligt niet bij iemand zelf
  De oorzaak ligt bij meerdere mensen
 • 28
  Wat is dissatisfactie?
  Patienten zijn vaak ontevreden over de verstrekte informatie
  Patienten zijn tevreden over de verstrekte informatie
  Patienten krijgen te veel informatie in 1 keer
 • 29
  Wat is externe oriëntatie?
  Machteloze houding
  Ik wil zekerheid
  Ik heb zelf controle en invloed
 • 30
  Wat is interne oriëntatie?
  Ik doe wat ik wil
  Machteloze houding
  Ik heb zelf controle en invloed