Handelingsgerichte diagnostiek, orthopedagogische hulpverlening

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
21 Vragen - Ontwikkeld door: Milou Eichelsheim - Ontwikkeld op: - 133 keer opgeroepen

Oefenvragen bij het vak handelingsgerichte diagnostiek, onderwijseenheid orthopedagogische hulpverlening

 • 1
  Hoe verwoord ik wat ik ervaar? is een ... hulpvraag
  Onderkennende
  Verhelderende
  Indicirende
  Verklarende
 • 2
  In de probleemanalyse van de Diagnostische Cyclus hoort de volgende vraag:
  Verklarende
  Onderkennende
  Verhelderende
  Indicerende
 • 3
  De strategiefase van HGD is de ... van de DC:
  Klachtenanalyse
  Probleemanalyse
  Verklaringsanalyse
  Indicatieanalyse
 • 4
  Stelling 1: Bij HGD is de diagnose een doel op zich, een middel om verantwoord te kunnen adviseren
  Stelling 2: De diagnostiek is pas afgerond wanneer de cliënt het advies wenselijke en bruikbaar vindt
  Beide onjuist
  Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
  Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
  Beide juist
 • 5
  Welk model(len) speelt een cruciale rol bij HGD?
  Het transactionele model van Sameroff en Chandler en het ecologisch model van Bronfenbrenner
  Het ecologisch model van Bronfenbrenner
  Het transactionele model van Sameroff en Chandler
 • 6
  Wat houdt de goodness of fit in?
  Beide zijn juist
  De mate waarin de verwachtingen en de eigenschappen van de ouder afgestemd zijn op de capaciteiten, motivatie en gedragsstijl van het kind
  Het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde groep
 • 7
  Wat wordt er verstaan onder adaptief onderwijs?
  Professionele inventiviteit
  Kennis van ontwikkelings- en leergebieden en methodieken
  Didactiek
  Een combinatie van kennis en vaardigheden
 • 8
  Positieve factoren zijn:
  Factoren waarvan de diagnost denkt dat ze bijdragen tot een positieve ontwikkeling van het kind
  Factoren waarvan de omgeving van het kind vindt dat het een bijdragen levert aan de ontwikkeling van het kind
  Factoren waarvan empirisch is aangetoond dat ze het kind beschermen tegen negatieve risicofactoren
 • 9
  Alle fasen van HGD moeten doorlopen worden, wil er een goed advies als resultaat zijn:
  Juist
  -
  Onjuist
 • 10
  Klachten zijn niet ...
  Subjectief
  Objectief
  -
 • 11
  Uit het integratief beeld komt het volgende naar voren:
  Wat er moet gebeuren om problemen te doen verdwijnen of verminderen
  Indicaties en contra-indicaties
  Een vertaling van de diagnose naar het advies
 • 12
  Er wordt aan het eind van de adviesfase altijd een handelingsplan opgesteld:
  Juist
  -
  Onjuist
 • 13
  Welke fasen zijn vereist bij HGD?
  Fase 1 en 4
  Fase 1 en 3
  Fase 1 en 2
 • 14
  HGD is een hypothesetoetsend model.
  Onjuist
  Juist
  -
 • 15
  Wie is de cliënt bij HGD?
  Diegene die daadwerkelijk contact opneemt met de diagnost met het verzoek aandacht te besteden aan de problematiek
  De school, de ouder en het kind die betrokken zijn bij HGD
  Diegene waarop het diagnostisch onderzoek betrekking heeft
 • 16
  Wat houdt de locus of control in?
  De mate waarin de client denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
  De mate waarin de omgeving denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
  De mate waarin de diagnost denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
 • 17
  De diagnostische vraagstelling is altijd open geformuleerd?
  Onjuist
  -
  Juist
 • 18
  Wat houdt probleemgedrag in?
  Dat wat de ouder als ongunstig beschouwt
  Dat wat de school als ongunstig beschouwt
  Dat wat de diagnost als ongunstig beschouwt
 • 19
  Wat zijn attributies?
  Mogelijke oplossingen die uitgevoerd kunnen worden
  Mogelijke oplossingen die al geprobeerd zijn
  Factoren waaraan iemand het gedrag of een gebeurtenis toeschrijft
 • 20
  Operationaliseren is het omzetten van begrippen in objectief observeerbarre gedragingen?
  Juist
  Onjuist
  -
 • 21
  Bij onderzoek is het van belang om te letten op; de betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en normering. Deze vier punten samen worden ook wel ... genoemd?
  Psychometrische criteria
  Operationaliserende criteria
  Praktische criteria