Oefentoets progress

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
72 Vragen - Ontwikkeld door: Saskia - Ontwikkeld op: - 2.641 keer opgeroepen

Oefenen

 • 1
  Het lineair faseren van project management houdt in dat:
  Verschillende fasen gelijktijdig lopen
  De fasen elkaar opvolgen om zo het eindresultaat tot stand te brengen
  De fasen in stadia worden opgesplitst waarbij aan het eind van elk stadium een product wordt afgeleverd
 • 2
  Lovelock onderscheidt in zijn classificatie van diensten naar hun aard, vier categorieën. Een van de criteria voor deze classificatie is gebaseerd op het onderscheid tussen tastbaar en ontastbaar.
  Het andere is:
  De wijze van levering / de manier waarop de capaciteit een rol speelt.
  De dienstverlener komt naar de klant toe/ de klant komt naar de dienstverlener toe
  De dienst wordt verricht aan mensen, of aan bezittingen van mensen
 • 3
  In een dienstverlenend bedrijf spreek je van kerndiensten, randdiensten maar ook van ondersteunende diensten. Welk voorbeeld is een vorm van een randdienst als je een film in de bioscoop gaat kijken?
  De popcorn die je bij de horeca kunt krijgen.
  Het kaartje dat je moet kopen bij de kassa.
  Het vertonen van de film.
 • 4
  Thematisering van diensten schept een verbinding tussen het in zichzelf uiteenlopende aanbod van:
  Diensten en goederen
  Goederen, diensten en belevenissen
  Diensten en belevenissen
 • 5
  Vanuit de gedachten over transformationeel leiderschap is ook het begrip ‘organisatietransformatie’ ontstaan.
  Welke van de onderstaande kenmerken hoort NIET bij ‘organisatie-transformatie’?
  Een bewustzijnsomslag van mensen in de organisatie.
  Een abrupte verandering.
  Een geleidelijke verandering.
 • 6
  Michael Porter heeft als managementgoeroe grote bekendheid verkregen door zijn ideeën over:
  Het belang van het herstructureren van bedrijfsprocessen
  Kennis als essentiële productiefactor.
  Zijn strategische modellen over de groei van een organisatie.
 • 7
  Op welk behoefteniveau van Maslow is het Scientific Management vooral gericht?
  Derde niveau (behoefte aan acceptatie)
  Tweede niveau (behoefte aan zekerheid)
  Eerste niveau (fysiologische behoeften)
 • 8
  Welke van onderstaande uitspraken over Business Proces Re-engineering (BPR) is NIET waar?
  Bij BPR worden bedrijfsprocessen functioneel ingericht
  Een gevolg van BPR is dat medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen
  Bedrijfsprocessen worden bij BPR vanuit de klant opnieuw ingericht
 • 9
  The value chain describes:
  The relationship between strategy and value creation
  A global network of successful business units
  The activities within and around an organization which together create a product or service
 • 10
  Wat wordt verstaan onder de planningsparadox?
  Juist bij grote onzekerheid is planning noodzakelijk, maar ook heel moeilijk.
  Planning van personeel is moeilijk, omdat het gedrag van personeel zelf een onzekere factor is.
  Bij planning wordt gestreefd naar onzekerheidsreductie, maar in een onzekere situatie is dat onmogelijk.
 • 11
  Stelling I:
  Secundaire arbeidsvoorwaarden worden niet in geld uitgekeerd, maar zijn wel in geld waardeerbaar.
  Stelling II:
  Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die een primaire betekenis hebben voor het levensonderhoud.
  Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
  Beide stellingen zijn onjuist.
  Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
 • 12
  Wanneer een leidinggevende bevordert dat een medewerker op een speciaal prestigieus project wordt gezet, dan treedt deze leidinggevende op als:
  Mentor
  Sponsor
  Coach
 • 13
  Een muziekstudio bestaat uit twee ruimten, namelijk:
  Opnameruimte en controlekamer
  Opnameruimte en technische ruimte
  Controlekamer en technische ruimte
 • 14
  Een opnameleider bij de studio uitzending is verantwoordelijk voor:
  Het goede verloop van de communicatie tussen regie en de mensen op de vloer
  De autocue zodat de presentator zijn teksten krijgt
  De catering zodat iedereen koffie en een broodje krijgt
 • 15
  Na de film opnames vraagt de geluidsman vaak nog even tijd voor een “ wildje” . Hij bedoelt hiermee
  Een snelle mixage van al het opgenomen geluid.
  Stilte op de set om set noise op te nemen.
  Een check om de nasynchronisatie te testen.
 • 16
  Een commerciële radiozender is niet verzekerd van distributie in Nederland. Hiervoor moet zij
  De publiek omroep voorrang geven
  Een overeenkomst sluiten met een kabelexploitant en geld meebrengen
  Beiden
 • 17
  De chip die gebruikt wordt voor RfiD noemt men ook:
  Tool
  Tag
  Gadget
 • 18
  Wat zijn belangrijke kenmerken van Nieuwe Media?
  Wereldwijd beschikbaar, vernieuwend en duurzaam.
  Eigentijds, elektronisch en op afstand bestuurbaar.
  Digitaal, geïntegreerd en interactief
 • 19
  Wat is een Intranet?
  Een netwerk dat onderzoekt hoe bedrijven via internet met elkaar communiceren.
  Een netwerk waar de informatie alleen voor een selecte groep, bijvoorbeeld binnen een bedrijf beschikbaar is.
  Een netwerk van websites waar iedereen via internet gebruik van kan maken.
 • 20
  Het bereik per gemiddeld nummer is het aantal mensen:
  Dat is geconfronteerd met een gemiddelde uitgave
  Dat is geconfronteerd met een advertentie van een gemiddelde uitgave
  Dat is geconfronteerd met een artikel van een gemiddelde uitgave
 • 21
  Wat is the ‘rule of thirds’?
  Een principe van compositie. Bij het gebruiken van ‘the Rule of Thirds’ wordt het object geplaatst in het midden van het centrum en weg van het centrum van het frame
  Een vuistregel die gaat over het controleren van exposure levels die zijn gerelateerd aan een gemiddelde scherpte die we de 18% standaard grijs noemen. Een derde zou gericht moeten zijn op het hoofd object. Wanneer dit niet zo is heb je over exposure.
  Een principe van het besparen van een batterij. Wanneer de batterij voor 1/3 leeg is moet de batterij worden vervangen anders stopt de camera
 • 22
  In 2004 fuseerden de muziekbedrijven Sony Music en BMG.
  Van welke beweging in de bedrijfskolom is hier sprake?
  Achterwaartse integratie
  Voorwaartse integratie
  Horizontale integratie
 • 23
  In de economische geschiedenis wordt een aantal stadia onderscheiden, beginnend bij het productie concept en eindigend bij het belevenisconcept.
  Het Productieconcept is nuttig in de volgende situatie:
  Wanneer het aanbod groter is dan de vraag.
  Wanneer de kosten van de productie te hoog zijn en men de productie moet verbeteren om deze kosten te verlagen.
  Wanneer bedrijven over overcapaciteit beschikken.
 • 24
  Dienstverlenende bedrijven staan tegenwoordig voor drie belangrijke marketingtaken, nl.:
  Managen van kwaliteit en creëren van klantentevredenheid en zorgen voor een gezonde winst en groei
  Zich onderscheiden van de concurrentie, managen van kwaliteit en verhogen van productiviteit
  Zich onderscheiden van de concurrentie, managen van kwaliteit en creëren van klantentevredenheid
 • 25
  Het weekblad Libelle heeft een groot marktaandeel en een zwak groeiende markt. De Libelle is voor de uitgeverij Sanoma een:
  Question mark
  Cash Cow
  Star
  Dog
 • 26
  Tegenwoordig gebruiken de meeste mediabedrijven de variabele lifestyle voor het segmenteren van de markt. Dit is een voorbeeld van een:
  Psychografisch criterium
  Demografisch criterium
  Gedrags criterium
 • 27
  De Apple I-phone is een voorbeeld van een:
  Niet-gezocht product
  Specialiteitsproduct
  Shopping product
 • 28
  Volgens de Britse datamonitor zijn er een 10-tal trends die het consumentengedrag in de nabije toekomst mede bepalen. Gender complexity betekent dat
  Leeftijdsegmentatie op basis van de echte leeftijd niet meer geldig is
  Het verschil tussen mannen en vrouwen vervaagt
  Traditionele levensstadia niet meer toegepast kunnen worden.
 • 29
  Met ingame advertising bedoelt men:
  Advertising van een product van derden in een game
  Games die ontwikkeld zijn in overleg met een merk of adverteerder
  Een combinatie van een game en een commercial
 • 30
  Veel nieuwe tijdschrifttitels worden geïntroduceerd met een lage verkoopprijs. Hier is sprake van een:
  Penetratieprijszetting (Starten met een lage prijs en later duurder maken)
  Afroomprijszetting (van hoog naar lage prijs)
  Productlijn prijszetting (prijsverschil tussen de verschillende modellen uit de lijn spelen een rol. Kostenverschillen, oordeel klant en de prijs van de concurrentie.)
 • 31
  De selectie-indicator geeft inzicht in:
  De relatie tussen de opbrengsten van een productcategorie en de omzet bij de alle mogelijke verkooppunten
  De relatie tussen de omzet van de ingeschakelde verkooppunten en de omzet van de gemiddelde winkel in de branche
  Hoeveel procent van het aantal mogelijke winkels een bepaalde productvariëteit in zijn assortiment heeft
 • 32
  Welke van de volgende onderzoeksmethoden wordt veel gebruikt in kwantitatief onderzoek?
  Case study
  Survey onderzoek
  Etnografisch onderzoek
 • 33
  Het voornaamste verschil tussen primaire en secundaire gegevens is dat secundaire gegevens:
  Verzameld worden ná de primaire gegevens
  Voor een ander doel verzameld zijn dan waarvoor jij ze wilt gebruiken
  Minder bruikbaar zijn voor de beantwoording van je vraag
 • 34
  In statistische toetsing wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen om te bepalen of gevonden verschillen of verbanden tussen variabelen significant zijn. Een van deze toetsen vergelijkt de gemiddelde score op een testvariabele van de ene groep met die van een andere groep.
  Welke toets heb je hiervoor nodig?
  T-toets
  Chi-kwadraat toets
  Mann Whitney U-test
 • 35
  Als je inzicht wilt krijgen in de laatste consumenttrends and mediabestedingen, welk bureau raadpleeg je dan?
  Carat
  Esomar
  Nielsen
 • 36
  In onderzoek kan men respondenten op manieren benaderen: per post, telefonisch, persoonlijk of via internet. Bij welke manier blijven de kosten relatief laag ten opzichte van de andere manieren.
  Persoonlijk
  Post
  Telefoon
 • 37
  Is het computerprogramma PowerPoint van Microsoft een werk, waarop auteursrecht bestaat overeenkomstig de Auteurswet?
  Nee, omdat software niet onder de Auteurswet valt
  Nee, omdat software wordt beschermd door de Wet op de Broncode
  Ja
 • 38
  Bij een maatschap verbinden twee of meer personen zich om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen
  Een maatschap is zowel een personenassociatie als een rechtspersoon
  Een maatschap is een personenassociatie
  Een maatschap is een rechtspersoon
 • 39
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
  De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een:
  Symbolisch teken (symbool is iets dat aangeleerd is)
  Indexicaal teken (een teken etc. heeft een bepaalde oorzaak bv. Voetstappen in zand vertellen dat er iemand gelopen heeft)
  Iconisch teken (relatie tussen teken en object, koekoek verwijst naar vogel)
 • 40
  Mediaproducten geven niet simpelweg elementen uit de werkelijkheid door aan het publiek, maar selecteren en vertalen. Ze voorzien gebeurtenissen, ideeën, verhalen en fantasieën van bepaalde genregestuurde codes en signalen die er gezamenlijk een begrijpelijke media-inhoud van maken. Welke code gebruikt worden, hangt meer af van de doelstellingen van het medium in kwestie, de voorkeuren van de communicatoren, genre-eisen, wetgeving, cultuur enzovoort. We noemen dit ook wel:
  Decoding (wat bedoelt een zender met de tekst, wat moet er over gebracht worden.)
  Connotatie ( de letterlijke betekenis van tekst/afbeelding)
  Encoding (hoe komt een tekst bij de ontvanger over, wat begrijpt de lezer er van)
 • 41
  Al jarenlang programmeert RTL-4 van maandag tot en met vrijdag om 19.30 uur het journaal, gevolgd om 20.00 uur door GTST. Elke avond op hetzelfde tijdstip hetzelfde soort programma aanbieden noemen we:
  Verticale programmering (weinig wisseling in programma’s om kijkers vast te houden)
  Horizontale programmering (jarenlang dezelfde programmering aanhouden rond bepaald tijdstip)
  Powerprogrammering (een aantal goedscorende programma’s achterelkaar uitzenden)
 • 42
  De Duitse cultuurfilosoof Theodor Adorno is mede grondlegger van de Frankfurter Schule. Deze ‘school’ staat ook wel bekend onder de noemer ‘kritische theorie’. Adorno noemt vijf punten van Cultuurkritiek. Welke van de hieronder genoemde processen, is een van deze vijf punten?
  Afname van liefde voor klassieke muziek
  Standaardisering
  Afname van liefde voor jazz
 • 43
  Wat is een converteerbare obligatielening?
  Een obligatielening waarbij de houder het recht heeft de rente omgezet te krijgen in een aflossing tegen vooraf vastgestelde voorwaarden.
  Een obligatielening waarvan de houder het recht heeft in een bepaalde periode tegen vooraf vastgestelde voorwaarden de obligatie om te wisselen in aandelen.
  Een obligatielening waarbij gedurende de looptijd een lage couponrente wordt vergoed en het aflossingsbedrag hoger is dan de emissiewaarde.
 • 44
  In veel bedrijven is sprake van een hefboomeffect.
  Een hefboomeffect ontstaat door dat
  Het eigen vermogen meer opbrengt dan het vreemd vermogen
  Het vreemd vermogen meer opbrengt dan het kost
  Het eigen vermogen meer opbrengt dat het totale vermogen
 • 45
  De liquiditeit van een onderneming wordt in ieder geval verbeterd door:
  Vreemd vermogen te vervangen door eigen vermogen
  Een rekening-courant lening om te zetten in een banklening voor 5 jaren
  Af te lossen op de crediteuren
 • 46
  Henry Fayol is grondleggen van de GMT (managementtheorie) waarbij het principe centraal staat:
  Structuur
  Presentatie
  Commando
 • 47
  Wat is geen demografische ontwikkeling
  Inkomensverdeling
  Immigratie
  Vergrijzing
 • 48
  Aandeelhouders kunnen worden gezien als:
  Belangengroepering
  Afnemers
  Eigenaren van de vennootschap
 • 49
  Het model van de BCG laat zich toepassen in de (bcg model = model met cashcow, dog, star en?)
  Divisiestructuur
  Startende onderneming
  Functionele structuur
 • 50
  Welke concurrentiekracht hoort volgens Michael Porter niet bij de bedrijfstak?
  Overheid
  Nieuwe toetreder
  Substituten
 • 51
  Indien een leidinggevende het mensbeeld X-theorie van MCGregor hanteert zal dit ertoe leiden dat medewerkers
  Zich opstellen als entrepreneurs (een persoon die binnen het bedrijf een avontuur zoekt)
  Volwaardige teamspelers zullen functioneren
  Central life interest buiten het bedrijf zoeken
 • 52
  Onder Linking pin wordt verstaan
  Overlegstructuur
  Horizontaal / verticaal (structuur)
  Hiërarchische lagen
 • 53
  Er bestaan bij Platenmaatschappijen een verschil tussen zogeheten ‘Majors’ en ‘independents’. Deze verschillen zijn op diverse manieren merkbaar. Welk van de onderstaande mogelijkheden is een voorbeeld van deze verschillen?
  Top 40 en top 100 artiesten kunnen allen bij een major worden ondergebracht.
  Een Major heeft een groot internationaal netwerk.
  Vernieuwende muziek is voor Majors niet interessant om uit te brengen.
 • 54
  Wanneer een artiest een licentieovereenkomst sluit met een platenmaatschappij, dan houdt dit in dat de platenmaatschappij:
  Alle bestaande en nog te schrijven composities van de artiest exploiteert.
  Een of meerdere titels exploiteert
  Zowel de composities van de artiest als de merchandise exploiteert.
 • 55
  Een organisatie gerelateerde doelstelling voor eventmarketing is belangrijk voor:
  Blokkeren van concurrentie
  Verstevigen imago
  Verhogen van marktaandeel
 • 56
  Philips bereikte met het succes van de Senseo een penetratie-prijsstrategie. Ze besloten apparaten tegen een:
  Hoge prijs te verkopen voor een exclusief imago
  Gemiddelde prijs verkopen voor een sterke concurrentie positie
  Lage prijs te verkopen voor een grote afzet onder doelgroep
 • 57
  Een marketingbeslissing bestaat uit 3 niveaus. het segmenteren is een beslissing op: (SDP = Segmentatie, Doelgroep, Positioneren)
  Strategisch niveau
  Tactisch niveau
  Operationeel niveau
 • 58
  In de media- industrie spreekt men van een duaal klantenbegrip. het bewerken van de B2B markt heeft een andere tactische en operationele marketingaanpak nodig, waarbij:
  Het bedrijf moet realiseren dat beslissers ook gebruikers zijn.
  Klantenmanagement het belangrijkst is
  Waar de 4 p's t belangrijkst is.
 • 59
  Bij consumentengedrag bestudeert men o.a. de interne processen van consumenten. Perceptie is een intern proces en hiermee wordt bedoeld:
  De houding
  De drijfveren
  De waarneming
 • 60
  De piramide van Maslow geeft een behoefte hiërarchie weer. Deze piramide geeft aan dat:
  De sociale motieven en dan pas de groei motieven worden bevredigd.
  Eerst de groei motieven en dan pas de sociale motieven kunnen worden bevredigd.
  Consumenten hun behoeften afwerken van boven naar beneden.
 • 61
  Marc Lenssen, onderzoeker bij Metamart, heeft een imago-onderzoek gehouden onder potentiële kopers van een nieuwe frisdrank. Hij heeft deze doelgroep een aantal stellingen voorgelegd, met de mogelijkheid om op een schaal van 1-5 aan te geven of men het hiermee eens was. Marc gebruikt hier een
  Ratio schaal
  Nominale schaal
  Likert schaal
 • 62
  Validiteit en betrouwbaarheid zijn gekoppelde begrippen. Welke stelling is juist?
  Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor validiteit
  Validiteit is een gevolg van betrouwbaarheid
  Validiteit is een voorwaarde voor betrouwbaarheid
 • 63
  De methoden en technieken die binnen de sociologie worden benut voor onderzoek, bestaan voornamelijk uit:
  Participerende observatie
  Sociale experimenten
  Survey onderzoek
 • 64
  Valt software onder het Nederlands auteursrecht?
  Ja
  Enkel als de software verbonden is aan een ander auteurrechtelijk beschermd werk.
  Nee
 • 65
  De internationale regelgeving voor intellectuele eigendom is vastgelegd in...
  De GATT overeenkomsten
  Het WIPO verdrag
  Het VN verdrag voor auteursrechten
 • 66
  Een onderneming of een rechtspersoon is verplicht om zich in te schrijven bij...
  Het handelsregister
  Ze zijn verplicht om zich in een register in te schrijven
  Het beursregister
 • 67
  De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, de werkgever kan...
  Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn
  Enkel een natuurlijk persoon zijn
  Enkel een rechtspersoon zijn.
 • 68
  Voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap moet je een
  Een advocaat
  Een notariële akte laten opstellen
  Een akte opstellen tussen vennoten
 • 69
  Een argument uit de cultuurkritiek van Adorno
  Popmuziek draait om commercie en niet om muziek
  Behalen van succes is afhankelijk van grote sterren
  Luisteren naar popmuziek leidt tot regressie van het luistervermogen
 • 70
  Aldi verkoopt ook non-food producten( fietsen ed.), dit is een voorbeeld van:
  Desintegratie
  Integratie
  Parallellisatie
 • 71
  Monopoly is een marktvorm waarbij
  Er één aanbieder van het product is
  Er veel aanbieders van het product zijn
  Er een gering aantal aanbieders van het product zijn
 • 72
  In het model van Ansoff zijn er verschillende groeistrategieën. Welke strategie is een strategie ga je nieuwe producten of gewijzigde producten aanbieden aan de huidige/bestaande markt?
  Marktontwikkeling
  Marktpenetratie
  Productontwikkeling
article
1434029935
Oefentoets progress
Oefentoets progress
Oefenen
http://www.alle-tests.nl/quiz30/quiz/1434029935/Oefentoets-progress
http://www.alle-tests.nl/quiz30/picture/pic_1434029935_39.jpg
2015-06-11
x0770x

commentaren (0)

autorenew