Orthopedagogische Hulpverlening A

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
60 Vragen - Ontwikkeld door: Femke te Ronde - Ontwikkeld op: - 2.445 keer opgeroepen

Oefenvragen Orthopedagogische Hulpverlening A

 • 1
  Wat betekend de afkorting IVBPR?
  Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke Plichten en Rechten
  Integraal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten
  Integraal Verdrag voor de Burgerlijke Plichten en Rechten
  Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten
 • 2
  Internationaal recht is hetzelfde als…
  Mensenrechten
  Bestuursrecht
  Burgerlijk recht
  Staatsrecht
 • 3
  Waar kun je aan denken bij burgerlijk recht?
  Scheiding en uitkeringen
  Verdragen en uitkeringen
  Faillissement en scheiding
 • 4
  EVRM is een verdrag voor de inwoners van de landen die lid zijn van …
  Verenigde Naties
  Raad van Europa
  Europa
 • 5
  Hoe kan de rechterlijke macht getoetst worden?
  EHRM
  IVBPR
  EVRM
 • 6
  Waar is meer inspraak bij mogelijk?
  Drang en Dwang
  Geen van beide
  Dwang
  Drang
 • 7
  Wanneer hoef je als hulpverlener geen informatie door te geven aan je 16 jarige cliënt?
  Als ouders van de cliënt het niet willen
  Als het vanwege therapeutische basis niet verstandig is
  Je hoeft sowieso niet alle informatie te vertellen
 • 8
  Je bent autonoom als: er zonder jouw toestemming niets gebeurt met jouw lichaam. Welke uitzonderingen zijn er?
  Kind, wilsonbekwame, EH en gerede dwang
  Kind, wilsonbekwame en EH
  Kind, EH en gerede dwang
 • 9
  Stelling 1: Tot 12 jaar geeft ouder, voogd of curator toestemming
  Stelling 2: Van 12 tot 18 jaar geeft de wettelijk vertegenwoordiger en het kind zelf toestemming
  Wat is juist?
  Stelling 1 is juist
  Stelling 1 en 2 zijn juist
  Stelling 2 is juist
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist
 • 10
  Een kind van 15 jaar is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
  De abortus mag niet doorgaan
  De abortus mag wel doorgaan
  Beide partijen moeten het eens worden
 • 11
  Een kind van 15 jaar met een licht verstandelijke beperking is zwanger en wil abortus plegen. Haar ouders willen niet dat ze dat doet. Wat gebeurt er?
  Beide partijen moeten het eens worden
  De abortus mag niet doorgaan
  De abortus mag wel doorgaan
 • 12
  Wanneer is een man automatisch vader van een kind?
  Als er gedeeld partnerschap is tussen de man en de moeder van het kind
  Als hij getrouwd is met de moeder van het kind
  Als hij getrouwd is of als er gedeeld partnerschap is tussen de man en de moeder van het kind
 • 13
  Hoeveel voogden kan een kind hebben?
  Geen
  Één
  Twee
 • 14
  Als je geen wettelijk vertegenwoordiger bent, heb je …
  Geen ouderlijk gezag
  Curatorschap
  Wel ouderlijk gezag
 • 15
  Stelling 1: De niet- gezaghebbende ouder behoudt het recht op belangrijk medische informatie over zijn/haar kind.
  Stelling 2: Een stiefouder kan ouderlijk gezag verwerven.
  Wat is het goede antwoord?
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist
  Stelling 2 is onjuist
  Stelling 1 en 2 zijn beide juist
  Stelling 1 is onjuist
 • 16
  Wanneer is er sprake van voogdij?
  Als de laatst levende ouder overleden is of als het ouderlijk gezag ontnomen is van de ouders
  Beide antwoorden zijn onjuist
  Beide antwoorden zijn juist
  De eerste stelling is juist
 • 17
  Een cliënt mag altijd om een andere mening van een hulpverlener vragen.
  Gedeeltelijk juist
  Juist
  Onjuist
 • 18
  Je partner is ernstig ziek en je wilt het dossier van hem inzien. Je gaat naar de huisarts, wat zal de huisarts zeggen?
  Ik mag u het dossier laten lezen
  Ik mag u het dossier niet laten lezen
  Ik mag u het dossier alleen met toestemming van uw man laten lezen
 • 19
  Je fysiotherapeut wil een aantal dingen bespreken met de huisarts. Mag dat?
  Alleen met toestemming van mij
  Ja
  Nee
 • 20
  Je hebt meldplicht bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Waar of niet waar?
  -
  Niet waar
  Waar
 • 21
  Wat gebeurt er als een ouder onder curatele staat?
  Dan vervalt het ouderlijk gezag
  Dan vervallen beiden
  Dan vervalt de wettelijke vertegenwoordiging
 • 22
  Wanneer kan er sprake zijn van een meemoeder?
  Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een lesbisch stel
  Bij huwelijk van lesbisch stel, als vader het kind niet heeft erkend
  Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een lesbisch stel, als vader het kind niet heeft erkend.
 • 23
  Wat verstaan we onder actieve informatieplicht?
  Niet- gezaghebbende ouder heeft recht op algemene informatie
  -
  Gezaghebbende ouder is verplicht om informatie door te geven aan de niet- gezaghebbende ouder.
 • 24
  Hoelang duurt een kinderbeschermingsmaatregel?
  Tot maximaal 18 jaar
  Tot maximaal 21 jaar
  Tot maximaal 23 jaar
 • 25
  Stelling 1: Bij ontzetting is er sprake van ouders die onmachtig of ongeschikt zijn.
  Stelling 2: Bij ontheffing is er sprake van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing.
  Wat is het goede antwoord?
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist
  Stelling 2 is onjuist
  Stelling 1 en 2 zijn juist
  Stelling 1 is juist
 • 26
  Tamara en Bob zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Ze gaan scheiden, want Tamara is zwanger van een ander. De kinderen blijven bij Tamara. Moet Bob betalen voor de kinderen?
  Ja, want hij is wettelijk vertegenwoordiger en moet betalen voor alle kinderen.
  Nee, want hij heeft geen ouderlijk gezag meer.
  Ja, want hij is wettelijk vertegenwoordiger en moet betalen voor zijn kinderen t/m 18 jaar.
  Ja, want hij heeft ouderlijk gezag/wettelijke vertegenwoordiging en moet betalen voor zijn kinderen tot 21 jaar.
 • 27
  ‘Hoe verwoord ik wat ik ervaar?’ is een … hulpvraag:
  Verklarende
  Onderkennende
  Verhelderende
  Indicerende
 • 28
  In de probleemanalyse van de Diagnostische Cyclus hoort de volgende hulpvraag:
  Verklarende
  Onderkennende
  Indicerende
  Verhelderende
 • 29
  De strategiefase van HGD is de … van DC:
  Probleemanalyse
  Klachtenanalyse
  Indicatieanalyse
  Verklaringsanalyse
 • 30

  Stelling 1: Bij HGD is de diagnose een doel op zich, een middel om verantwoord te kunnen adviseren
  Stelling 2: De diagnostiek is pas afgerond wanneer de cliënt het advies wenselijk en bruikbaar vindt
  Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
  Beide onjuist
  Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
  Beide juist
 • 31
  Welk model(len) speelt een cruciale rol bij HGD?
  Het transactionele model van Sameroff en Chandler
  Het ecologische model van Bronfenbrenner
  Allebei
  Geen van beiden
 • 32
  Wat houdt de ‘goodness of fit’ in?
  Het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde groep.
  Beide zijn juist.
  De mate waarin de verwachtingen en de eigenschappen van de ouder afgestemd zijn op de capaciteiten, motivatie en gedragsstijl van het kind.
 • 33
  Wat wordt er verstaan onder adaptief onderwijs?
  Didactiek
  Professionele inventiviteit
  Kennis van ontwikkelings- en leergebieden en methodieken.
  Een combinaties van kennis en vaardigheden
 • 34
  Positieve factoren zijn:
  Factoren waarvan empirisch is aangetoond dat ze het kind beschermen tegen negatieve risicofactoren.
  Factoren waarvan de diagnost denkt dat ze bijdragen tot een positieve ontwikkeling van het kind.
  Factoren waarvan de omgeving van het kind vindt dat het een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind.
 • 35
  Alle fasen van HGD moeten doorlopen worden, wil er een goed advies als resultaat zijn:
  -
  Onjuist
  Juist
 • 36
  Klachten zijn niet…
  -
  Subjectief
  Objectief
 • 37
  Uit het integratief beeld komt het volgende naar voren:
  Indicaties en contra- indicaties
  Wat er moet gebeuren om problemen te doen verdwijnen of verminderen
  Een vertaling van de diagnose naar het advies
 • 38
  Er wordt aan het eind van de adviesfase altijd een handelingsplan opgesteld:
  Onjuist
  Juist
  -
 • 39
  Welke fasen zijn vereist bij HGD?
  Fase 1 en 2
  Fase 1 en 3
  Fase 1 en 4
 • 40
  HGD is een hypothesetoetsend model.
  Onjuist
  -
  Juist
 • 41
  Wie is de cliënt bij HGD?
  Diegene waarop het diagnostisch onderzoek betrekking heeft.
  De school, de ouder en het kind die betrokken zijn bij HGD.
  Diegene die daadwerkelijk contact opneemt met de diagnost met het verzoek aandacht te besteden aan de problematiek.
 • 42
  Wat houdt de ‘locus of control’ in?
  De mate waarin de omgeving denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
  De mate waarin de diagnost denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
  De mate waarin de cliënt denkt de belastende factor te kunnen beïnvloeden
 • 43
  De diagnostische vraagstelling is altijd open geformuleerd
  Onjuist
  Juist
  -
 • 44
  Wat houdt probleemgedrag in?
  Alle antwoorden zijn goed
  Dat wat de diagnost als ongunstig beschouwt
  Dat wat de school als ongunstig beschouwt
  Dat wat de ouder als ongunstig beschouwt
 • 45
  Wat zijn attributies:
  Factoren waaraan iemand het gedrag of een gebeurtenis toeschrijft
  Mogelijke oplossingen die al geprobeerd zijn
  Mogelijke oplossingen die uitgevoerd kunnen worden
 • 46
  Operationaliseren is het omzetten van een begrip in objectief observeerbare gedragingen:
  -
  Juist
  Onjuist
 • 47
  Bij onderzoek is het van belang om te letten op; de betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit en normering. Deze vier punten samen worden ook wel … genoemd
  Operationaliserende criteria
  Praktische criteria
  Psychometrische criteria
 • 48
  Wat zijn contra- evidenties?
  Hypothesen bij de onderzoeksfase die niet worden aangenomen
  Hypothesen bij de onderzoeksfase die beantwoord moeten worden.
  Hypothesen bij de strategiefase die niet worden aangenomen
 • 49
  Oppositioneel opstandige gedragsstoornissen zijn…
  Affectief
  Internaliserend
  Externaliserend
 • 50
  In de ‘normale’ ontwikkeling neemt … gedrag toe.
  Sociaal
  Asociaal
  Prosociaal
 • 51
  In de adolescentie neemt de … af en de … toe.
  Er veranderd niets
  Koppigheid – Opstandigheid
  Opstandigheid – Koppigheid
 • 52
  Prosociaalgedrag houdt in dat;
  Het kind iets opoffert van de ander voor zichzelf.
  Het kind iets opoffert van zichzelf voor de ander.
  Het kind iets opoffert van zichzelf voor zichzelf.
 • 53
  Wat is de volgorde van de stadia van moraliteitsontwikkeling?
  Sociale waardering – Abstracte idealen – Zelfbelang
  Zelfbelang – Abstracte idealen – Sociale waardering
  Zelfbelang – Sociale waardering – Abstracte idealen
 • 54
  Er wordt gesproken van oppositioneel opstandige gedragsstoornis, als;
  Het gedrag minimaal 3 maanden aanhoudt en er 3 kenmerken zijn
  Het gedrag minimaal 6 maanden aanhoudt en er 4 kenmerken zijn
  Het gedrag minimaal 12 maanden aanhoudt en er 5 kenmerken zijn
 • 55
  Een kenmerk dat niet bij de oppositioneel opstandige gedragsstoornis hoort, is;
  Luistert niet naar regels
  Hatelijke en wraakzuchtig
  Ruzie met volwassenen
  Agressie gericht op dieren
 • 56
  Er wordt gesproken van een antisociale gedragsstoornis, als;
  Het gedrag minimaal 12 maanden aanhoudt
  Het gedrag minimaal 3 maanden aanhoudt
  Het gedrag minimaal 6 maanden aanhoudt
 • 57
  Wat is ernstiger:
  CD
  ODD
  ADHD
 • 58
  Wat komt veel voor bij oppositioneel opstandige stoornissen;
  Dyslexie
  ADHD
  Slaapproblemen
 • 59
  Hoe ziet de beste preventie van CD en ODD eruit?
  Men moet zich richten op meerdere beschermingsfactoren
  Men moet zich richten op meerdere risicofactoren
  Men moet zich richten op meerdere factoren
 • 60
  Angststoornissen zijn;
  Affectief
  Internaliserend
  Externaliserend

commentaren (0)

autorenew